New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Murarero kagukere modoropa zaNkurenkuru

Murarero kagukere modoropa zaNkurenkuru

2024-05-16  Correspondent

Murarero kagukere modoropa zaNkurenkuru

Rundu-Murarero kagukere modoropa zaNkurenkuru momapeu kagapwire kavapongayikire yimaliwa yokusika ko N$200 000. Erudiko ngali karako moNkurenkuru pevango eli vadika nare kutunda momazuva 28 Pembagona dogoro mo 7 Pembankuru 2024.

 ReconAfrica, ogu ana kara asi yige ana kugava yimaliwa ndi mbatero zonzi katumbwidilire kukagava yimaliwa yokusika ko N$100 000 mokukakara nye nosilika sangesi. Apa nye kahuyungire pomurarero, mukurona godoropa pamberewa Petrus Sindimba kahundilire navenye vanahara kuyalihamesera merudiko eli vayalikide eyi avarugana pounangesefa wawo. ‘’ Mvhura ezi, ose tuna gwedako kevango lyetu lyokugwanena yinyanyukisa ntani tuna kara nye nomavango 56 gokuvhura kutura yirandwesa, yivhure mvhura zina puko ose kwakere tupu nomavango 15. Napa nakuhuyunga ngesi, mavango gokusika ko ntambali nare vanagalitjangesa nokugafutira, ‘’ yimo ana kutanta. Age kagweddereko asi mavango aga kukara nkenye apa vantu kwagahara unene, ava nye vana kumona asi tavayalikida yirendwesa yawo vahepa kugwana mavango nosiruwo. Ano mavango gokuhupako, nago twagagwederera gasike ko 155 kuhetakanesa nomvhura zinapuko, omu yakere asi mavango kwakere tupu 115. Dogoro ngesi evango limwe tupu vanagusa lyovanangesefa wokuzeruka, nahena nare vanalifutire. Sindimba katente asi nokampani dononzi kwapura noforoma dokuturamo mahundiro, nye simpe kapi vana futire mavango gawo ogo. 

Mavango gokusika kwagatano kuna katura nye ntere asi gokulikida yonondima. Mukurona ogu twapa sinka esi serudiko, Presidente gwanare Hifikepunye Pohamba, kahundilire vanangesefa gona asi vahepa kutulisapo elikwamo lyokuruganena kumwe nonokampani dononene, yipo asi nawo varuganese oyo yina kara momarandesero. Pohamba katente asi kuna kumoneka usesu woyitora modoropa zaNkurenkuru, eyi yina kuninkisa nye vanangesefa yivadigopere mokuwiza modoropa vayatulisepo nongesefa domarandesero. ‘’ Ame kuna kuhundira vanangesefa vana kara mongesefa zetungo asi vahepa kutulisapo makuma goyitora gouye wantani moNkurenkuru, yimo ana kutanta Presidente gwanare. Silika sangesi kavakerepo vamwe ngwendi ministera gonodoropa nekuliko nomukunda Erastus Uutoni ntani ministeragona gonondina nomarandesero Verna Sinimbo. –Nampa


2024-05-16  Correspondent

Share on social media