New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mutorwa kahundilire ndango zodoropa zaRundu asi vahepa kuwiza kelikwamo lyekuliko

Mutorwa kahundilire ndango zodoropa zaRundu asi vahepa kuwiza kelikwamo lyekuliko

2022-05-19  John Muyamba

Mutorwa kahundilire ndango zodoropa zaRundu asi vahepa kuwiza kelikwamo lyekuliko

RUNDU - Ministera goyirugana nougendero John Mutorwa katente asi siruwo sina siki omu ndango zodoropa zaRundu vahepa kudiva asi doropa kuna kukura ntani omu nakukara nonzira dina wapa ntani matungo gomawa omu nayikara yomulyo mokudiworoka asi doropa ezi kuna karapo nomvhura 86.

Nonzira domo doropa zaRundu, kuna kara asi makero gelike, makura awo kuna gwana makuye monomvhura edi dina kukapita.

Mutorwa ogu kakere sikondovike esi modoropa nokutura paveta ewapukururo nzira ezi varuka asi Dr. Sam Nujoma Drive moRundu, katanterere wondango asi vahepa kulirongerako omu vakwawo vana kurugana konodoropa dimwe unene kuhamena ekuliko. 

Mutorwa katanterere vatungimo nonompitisili dawo moRundu asi siruwo sina siki omu navagusa etokoro lyokutanta asi kutanda apa Rundu zahepa kuzera unene. 

‘’ Ewapukururo nzira ezi zaSam Nujoma kuna kara simwe sepangero omu vana kutara asi vahepa kuwapukurura nonzira edi dopasirongo omu vana kupungura silinga mosirongo ntani momukunda ntani mondango zodoropa. 

Kutunda tupu nye mokwedi kwaMurongankuru dogoro Nsinano, ndango zodoropa nomagwanekero kumwe no Road Authority noudivi nye una kutunda kokampani zaChina civil contractor ntani Road Fund Administration, Chico moruha rokuhova 1 monzira nye Sam Nujoma zina kara nosinano 2.8 km makura ngesi kuna kukagazara kukatwikira noruha 2 runa kara nontambo dodo ngoso. 

‘’Ame nina zuvhu nare nombudi kovantu asi ministera goyirugana nougendero kuna kara tupu nosinka kodoropa zaRundu, kapisi nodoropa dimwe hena. 

‘’Ekuliko kwahana nonzira kapi aligendi nawa kugenda kuliwora, ano koruha rumwe kukara nye asi kapi takuhoroka Yuma. 

Nsene tuwapukurura nonzira detu vadinguli ntani nyamwetu tayituwapa unene, makura kuna kumoneka asi kuwapa nsene asi vasingi varuganesa nzira zina wapa. 

Mutorwa kahefe mokumona eruganeno kumwe lyonombunga RA,RFA,Chico ntani ndango zodoropa zaRundu omu varugana ntambo zokuhova vaziwapukurure nosiruwo. 

‘’ Ose twamwene mukaro omu zakere nzira ezi, ano ngesi mokwedi kwaKudumogona, ntambo zokuhova zina pu. Makura yiyo tuna kuhundira asi mukaro gwangoso gutwikire ngorooro, kuruganena kumwe nonombunga nadinye moomu twarugene pokuhova ngorooro ngoso naturugana hena napaapa. 

Nguuru gomukunda Kavango zoupumezuva Bonifatius Wakudumo kahefe kelituromo lyaMinistera omu yaninkisa vahamenimo navenye varuganene kumwe mokuwapukurura nonzira detu. 

‘’Vatungimo kavakere tavadana morwa nzira ezi, morwa kuna reta ruhafo monaruwa. 

Ano neyina nyose nye ava tuna sikama apa tuna kungambipara omu vana kukatura mosirugana sinano sauvali soprojeka ezi. 

Ame kuna kukapandura vahamenimo navenye, RA,RFA ntani mbunga zoyirugana zondango zodoropa zaRundu omu vana kupungura momukaro gwangesi. 

Wakudumo kahundilire nokampani dokurugana asi vahepa kugava yirugana yina wapere kapisi vakare varugani wononzira ava navarugana nzira naziretesapo mahudi mokuzonagura mahauto ndi vatungimo vakare mosiponga.

– jmuyamba@nepc.com.na


2022-05-19  John Muyamba

Share on social media