New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muuna washwa mwakozi yambongolo

Muuna washwa mwakozi yambongolo

2022-08-29  John Muyamba

Muuna washwa mwakozi yambongolo

Muuna walilimo zemashumi amalalu kazetalu, natimezi kasamulaho akuwa fambongolo yana kwezi Labubeli kanako 11h00, kwamunzi waSikarosompo mwasikiliti sa Kavango ya Wiko. “Kukulubelwa kuli nyandi nimulikana hae nebakwezi falimbongo mwalibala. Mi nebalelekisa limbongo zeñwi zepeli,” nekubulezi Yomuhulu wasipokola mwasikiliti Julia Sakuwa-Neo. Youmuhulu wasipokola naize nyandi nawile fambongolo nikuwela fasisindimwa. Kacwalo anata likupo lanzohoto fasisindimwa, mi atimela hane alibelezi kuiswa kwasipatela. “Nyandi nazibahalizwe kuba Kudumo Petrus Nyango, muyahi wanaha Namibia yakulubelwa kuba ni lilimo zemashumi amalalu kazetalu.” Bahabo neba lemusizwe.


2022-08-29  John Muyamba

Share on social media