New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muuso ubata tolongo limota mwatifo yakubulaya

Muuso ubata tolongo limota mwatifo yakubulaya

2021-12-13  Roland Routh

Muuso ubata tolongo limota mwatifo yakubulaya

Muyemeli wamuuso Marthino Olivier ukupile muatuli mwaKhuta Yepahami yaWindoko Johanna Salionga, kuatulela batu babalalu babafumanwi mulatu wabubulai ni kuongaonga kubulaya mutu, kuina mwatolongo bupilo bwabona kaufela. 

Nabulezi kuli Anastancia Lubinda, David Kondjara ni Donald Hindjou, bane baitumelezi kuli nebabile ni kabelo mwamulelo wakubulaya muuna Lubinda, Peter Riscoh Muleke, yanana ni lilimo ze36 kanako yakutimela kwahae, habaswaneli kushwelwa makeke, kakuli nebasika supeza buinyazo, nihane baize ba amuhela katulo yakhuta. 

Muleke nashwile lifu leli situhu hana pobauzwi kamacwe la 30 Liatamani 2015, mabapa ni Penduka kwamukulela walisa la Goreangab. 

Situpu sahae nesifumanwi sipotolohile kimacwe atezi mali.

Olivier ubulela kuli babanyazwa nebalengilwe mulatu mwakezo yabubangoki yesituhu, mi taba yetuna hahulu kikuli Lubinda nali mwasilikani ni nyandi. “Nyandi napatisizwe nikupobalulwa kamacwe. 

Mulelo neli wakumemela nyandi kwasibaka sa kwamukunda, nikuyo mubulaya kaku mupobaula kamacwe.

Bubangoki boo nebu susuelizwe kitifo yamasheleñi.

Kuipulela kwaLubinda kusupeza kuli bane bamutusize mwakupeta kezo yesituhu nebana ni kulifiwa,” nabulezi.

Nabulezi hape kuli hakuna kubabanyazwa yana iponi mafosisa ni kuikupela maiswalelo.

Nabulezi hape kuli kezo yabona kiyetuna mi iswanela koto yetuna. 

Muyemeli walubinda Milton Engelbrecht naize khuta iswanela kutalima lilimo zainzi mwatolongo kuzwa silimo sa 2015, nikuli kikezo yahae yapili.

Nabulezi hape kuli khuta isike yatalima ahulu taba yakuli naisika bonisa kuinyaza. 

Naize hakoni kuinyaza fakezo yana sika peta kasibili, kakuli hana kulumelelwa kuilwanisa.

Nakupile kuli afiwe lilimo ze 18, mi zeketalizoho libeelwe kwatuko. Bayemeli babañwi babanyazwa nibona nebabulezi manzwi aswana. 

Khuta nefumani kuli Lubinda nakupile baana kubulaya muuna hae katifo ya N$5 000. Muatuli Salionga naize ukafa katulo yahae la 4 Liatamani isaho kanako ya 09h00.


2021-12-13  Roland Routh

Share on social media