New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muyemeli ubilaezwa kisinyehelo ya limela

Muyemeli ubilaezwa kisinyehelo ya limela

2021-01-25  Aron Mushaukwa

Muyemeli ubilaezwa kisinyehelo ya limela

KATIMA MULILO – Balimi ba limela mwasilalanda sa Kabbe ya Mbowela mwasikiliti sa Zambezi, basinyehezwi kasamulaho masimu abona natibisizwe kimezi amuunda mazazi afelile. Bao masimu abona natibile bazwelela kwaminzi ya Kakangala, Jojo, Bulila, Muzii ni Nantungu. Mi hape hakubonisi sepo kwabalimi kuzwelela kwaminzi ya Liyeke, Limai, Ikosa ni Ikaba, sina mezi hasa keni mwalisa la Kasaya ili kakaisa mezi kwaminzi yeo.

Mwangambolo, muyemeli wa silalanda sesi tibiswa kimezi amuunda John Likando, nanitifalize kuli mezi amuunda asweli kunanuha mwaliviki zefelile, mi kacwalo masimu amañwi ase atibile. “Hakuna sepo yakutulo yetuna, kakuli mezi naitahanezi pili lico lisika buzwa kale. Lusa lika kubatisisa lisinyehelo, kuli lubone kuli lueza cwañi,” nekubulezi Likando. Manzwi ahae naikabezwi ki yanali muyemeli wa silalanda sa Kabbe Raphael Mbala, yana ize batu neba lyehile kucala, kakuli neba hupula kuli muunda hauna kuitahanela.

“Nelu kalile kulima mwakweli ya Yenda, mi neluna ni sepo ya kukutula mwakweli ya Yowa. Kono muunda utile kakuitahanela mi masimu aluna kaufela atibile, ki sinyehelo yetuna,” nekubulezi Mbala. Kono Likando ubulela kuli mezi hasika fita famayemo asabisa, kuli batu bakale kututela kwalibaka zelumbile. “Batu baluna bazinyazinya kututa. Haukoni kubabulelela kuli baombose likomu zabona, basa libelezi litapi zetaha ni muunda, kuli bakone kuba ni sakushimba habatuta,” nekutolokile Likando. 

Muyemeli wa silalanda nabulezi hape kuli likomu limwa mayemo sakata, kakuli kuna ni bucwañi bobuñata, bone butisizwe ki pula yeñata. Naize kikalibaka le liñwi balimi haba salati kututisalikomu zabona kakuitahanela, kakuli liyo otanga halili kwamushitu bakeñisa kutokwa bucwañi. Kono nabonisize kuli unumwaha kumbubo kakuli bucwañi kibobuñata kwamushitu sina pula hane inelile sikiliti kaufela. Mezi mwanuka ya Lyambai nayemi fa 1.85 mita Labulalu, haneli la bubeli nayemi fa 1.80m. Bayahi ba Kabbe kamita bahapelezwa kututa mezi ha atumela 6 mita.


2021-01-25  Aron Mushaukwa

Share on social media