New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muzeko wakuyumba mwana ukalyeha

Muzeko wakuyumba mwana ukalyeha

2022-03-07  Maria Sheya

Muzeko wakuyumba mwana ukalyeha

Muzeko wamusali yanyazwa kamulatu wakubulaya mwanahae kasamulaho akupuluha, uka utwiwa feela isaho. Hane abonahalile mwakhuta yenyinyani ya Katutura fapila muatuli Johannes Shuuveni, viki yefelile. Feliscia Ndevapewa Ruben walilimo ze21, nazibisizwe kuli bayemeli balumelelani kuli muzeko ukale la 9 Yowa 2023. Muzeko waRuben noswanela kukala la 6 Kandao 2021, kono muzeko nosika zwelapili bakeñisa milao ni litaelo zakulwanisa butuku bwa Covid-19.

Kakuekeza naswanela kufumana muyemeli. Ruben natamilwe la 7 Mbuwana 2019, kasamulaho akupuluha ni kuyo yumba mbumbutu yahae. Lipiho zasipokola kanako yale nelize napepile anosi mwandau ya sibulututu, nikuyumbela mbumbutu mihato yesikai fapila andu. Kuakalezwa kuli mbumbu nanatile toho kasamulaho akupepiwa mi ashwa. Naluleya ubihiwa kuli naipepisize kasamulaho malumale naile kwamusebezi mi banyani bahae nebaile kwasikolo. 

Kuakalezwa hape kuli musizana kasamulaho akupepa aombeka kubo mwamezi yenena ni mali kuli akenise mwandu. Nakile ataha mwanaha Namibia kuzwelela naha Angola kwamafelo aKandao 2019. Kalizazi la kezo, mapokola nebana ni kumuzwisa kwasicaba sene sinyemile sene sibata kumu pobaula bakeñisa kuyumba mbututu. Nebabata kumukenela mwandu mwana ipatile. Bazekisi bamuuso sebamunyaza kamulatu wakupata kupuluha kwambumbu, usweli kulibelela muzeko kwande kasamulaho akulifa N$1000.


2022-03-07  Maria Sheya

Share on social media