New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / N$433.6 miljuns ge !hū!âde aiǂhomis !aroma ǂnûiǂuisa

N$433.6 miljuns ge !hū!âde aiǂhomis !aroma ǂnûiǂuisa

2021-05-26  Loide Jason

N$433.6 miljuns ge !hū!âde aiǂhomis !aroma ǂnûiǂuisa
Top of a Page

Kai!ā tsî !garo!ā omkhâisens ministeri Erastus Uutonib ge ra mî, N$433.6 miljuns !ā!nāsi ǂgaeǂguidi !aroma hâsa, !gao!gao !oabadi !aroma tsî ǁîn ǀkha ra !gûǁare ǂnuwihe nîse i xūn tsîna nē kurib mariǂnûiǂuis !nâ.

Uutonib ge !âǀhuru-aon ǀkhab ge ǀAeǁgams !nâ ǂoa ge wekheb !nâ ūhâ i !hoaǂharugus, Harambee ǀOmkhâis ǀAweǁguib 11(HPP) !nâ a mîsa sī!nâhe nîse ī xūn, !hū!âdi tsî omna mās ǂnamipen tawa nē ǂansa ge mī!kharu. 

ǁÎb ge ge mî, nausas nē mariǂnûiǂuisa kaise ǂgui tama hâ, ǂan da aseb nēpa supu !gomsi tama hâ tsî hoana nēsi oresa hōbas !aroma ǂâus tsîna dī tidesa, xawes ge ministerisa ra dītsâ ǂgurose aibe !anu ǁgam-e hōs di !nubusib, ǂkhari-omn !gomsib, !nanǀgaib tsî nau hâ !gao!gao !oabade hoa !hūǁîna hōbasa. 

Uutonib ge ge mî, ǂâis ǀgaisase ǂnaumâiǁanǁguigu ai hâsa. 

“ǂAn da ge a nē maris a ǂkharirosa, xawe !gâise ǀaweǁguihe hâ, mâ ǂhâsigu ai!hūba nî ǁams tsî hāǀaro ra aitsamaba xu hâ marisihuib tsî omkurus ǂharugun tsîn hoan ǀkha da ge hoatsama !âǀhuru-aose a ǀama ǁkhā,” tib ge gere mî. 

!Âubasenhe ras ge !ā!khōmaidi tsîn ǁîn hōǂgāde xu ǀnîkhami kō maris ǁîn !oabade mās !nâ-ūn ra hōǂgāsa, omkhâisens !âb ǀhûhâsigu dib !nâ nî ǁguiri tamas ka i o ǁkhawa nî ǁguirisa. 

Ministeri ge ge mî, nē ǂnûiǂuisa maris ǂhanub ǁîb di ǀaweǁguib !nâ ūhâ tsî ǁîb mîǁguiba dīǀoaǀoas ase ministeris nēs !nâ-ū ra māsa. 

Ai!âb ge ministera a mîs ge, ǁîn ra ǂNoabas xenerali di beros huib !nâ-ū hoana dīsa, oresa nî ǁnāti ī ǂnoagudi hîa Mass Housing projekdi hîa ǀAeǁgams, Tsoaxubams tsî Opuwos didi di dītoahe tama isa !hâumai hâdi ǂnamipe. 

ǀNî ǁgūtsâs hîas ministerisa dī hâs ge N$10 miljuns tsî N$5 miljuns tsîna Schack Dwellers Federation of Namibias tsî National Housing Enterprise (NHE) hâra ǂnûiǂuibasa, îra omna khoena ombas ǀgauga !hae!hae tsî !gôaga ūkhâiro, !gōsase ǂam hōǂgāsa ūhâ khoen ai ǂâisa nî ǂnûise. 

Uutonib ge ǀnî ǀawes ase ge ǂanǂan, î di !ā!khōmaide ǁîdi !ā!nāsi omn !gomsiga gowaǀîs ase, ǁnādi hîa noxopa Build Together Housing Revolving Schemedi !nâ marina ūhâde, ǁnā marina sîsenūhes !aroma ǀhui-am in ǂam hōǂgādi khoena huiba hō tsî aitsama ombasen ǁkhā ǁîn ǁkhā hâ omde.


2021-05-26  Loide Jason

Share on social media
Bottom of a page