New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / N$70 miljuns ǁkhāsiba ūhâ !om!anu-ūxūna skolgu !aroma

N$70 miljuns ǁkhāsiba ūhâ !om!anu-ūxūna skolgu !aroma

2021-02-02  Albertina Nakale

N$70 miljuns ǁkhāsiba ūhâ !om!anu-ūxūna skolgu !aroma

ǂHanub ge ǁaupexa N$70 miljun marisa !om!anu-ūxūna ǁamas ai ge māǂui, Covid-19 di khoraǂuisesa ǁkhaes ase, skolgu ǀasa kurib !aroma ge ǀhui-am ǁaeb !nâ. 

ǂOa ge wekheb ais ge New Erab ǀkha ūhâ i dî!nâǁgamǁares !nâs ge ministers ǁgau!nâs dis di sîsenǂuira direkters Sanet Steenkampsa ge mî, ǁîn ge N$46 miljunsa ǂhanub skolga a māsa, !omn !anu!anuxūna ǁamas !aroma tsîn ge aitsama mâbasen skolga ǀgui !nās marisa a māsa, ǂgui ǁgûn ge a sîseno nē mâsib Covid-19 dib !nâ tsî skolga ǂguros khami a hui!nâ ǁoa amaga. 

Steenkamps ge ge mî, ǁîn ge !om !anu-ūxūn !aroma ǀgui ǁaupexa N$70 miljunsa a sîsenū !khaisa. 
“Aitsama mābasen skolga xus ge ministerisa ǂgansa ge !khō!oa, ǁîn nēsi hâ!nâ mâsiba kōǀîs ase. Nēs ai da ge N$200 ǂam ǁgau!nâs ǀgôa-i !aroma tsî N$300 aitsama mābasen skolǀgôan !aroma ge ǂnûiǂui. Sida ge ǂoa ge kurib di ǂNūǁnâiseb tsî Hôasoreb hâkha xu marid era mātareǂui, Covid-19 ǂnamipe hâ ǁamaxūna mātares ase tsî ra ǂgom!gâ ǀgôan !norasase skolgu ­ǁga ra oahāsa,” tis ge ge mî. 
Hoa ǀgôan ge nēsi skolgu tawa oasī hâ, ǁnāpan xrat 12 nî ǂgân ǀguina 16 !Khanǀgôab dis ai nî tsoatsoase. 

Ministeris ge ge mî­ǁgui, daoǁgau nî skolga ǂhaweban nî sîsǂuisa, mâtigu skolga Covid-19 !nae!khaidi ǀkha n sîsens ǂnamipe in nēs !nâ-ū ǂhīgude ǀoroǀoro. 
Ministeris di mā!hūs tsî ǁkhoreb ge, skolgu ga ǁkhowa-amsase a hâǀgarasa. 

Hoa !hūbaib !nâ ge skolga ǁaupexa koro ǁkhâka Covid-19 !aroma ǂganam hâ i 195 !hūga xu gu 101 nē kurib tsoatsoas !nâ ǁkhawa skolga ǀoasase a ǀhui-amsa, Namibiab tsîna !khōǂgā hâse,” tis ge Steenkampsa ge mî. 
Skolgu ge ǀnai ǁgûna ǂanan hâ mâ ǀgaugu !nâ di ǁkhāǁkhāde nî !gûsa tsî ǂoa ge kurib di ǀgauga noxopa !khōǀgara hâ, !nūgusib ­garaba !ôa!gâs ǂnamipe. 

ǁNāti ī ­gûn hîa ôasana skoli ǁga sî ǂgao taman ǂnamipe gu ge 2020 !nâ ge ǁguihe ǁgaraga ǁgoe tsîn ǁnā-amaga ǁnāti ī ǁgûna skoli ǀkha ǀhaoǀhaosen tsî ǁîn ǁkhoreba a ai!gû-ū  ǁ­khāse. 
ǂGuro korosa xu ǁkhaisa wekhegu ǁaeban ge ǁgau!nâ-aona, ǀgôan !nubusiga ǂanǂuis ǁaxasin tsî hāǀaro ra hui!nâde nî dī, ǁawoǁawos sī!nâhesa ǁkhāsigu dis ase.


2021-02-02  Albertina Nakale

Share on social media