New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǁNâga ǁaraǁnâs ge ministerisa N$50 miljun marisa ra ǂgan

ǁNâga ǁaraǁnâs ge ministerisa N$50 miljun marisa ra ǂgan

2023-05-30  Aletta Shikololo

ǁNâga ǁaraǁnâs ge ministerisa N$50 miljun marisa ra ǂgan

!Kharu ge hû kurigu ǁaeb !nâs ge ǂnamipeba !ûi!gâs ministerisa ǁaupexa 2 500 !naban ǁnâga !hūb a ǂhabase N$50 miljun maris ǁkhāsib ai ge ūǁnâ. Nē dīǀgaubas ge ministerisa ge tsoatsoa îs !aubǀgurun !gamǂuihesa ǁkhae, mā-ams ose ra hâ !audi hîa ǁnâgu tsî ǁgûgu ai ǂâisaǂnûihe hâse ra dīhesa !khōǂgā hâsa. !Nabana ǁkhauba ti hâ websaeti ai-i ra mîhesa !oab ge Namibiaba a ǂguro !hū, hîa nē sîsenǀgauba ge ǂgâxa-ūba, !nabana mā-ams ose !auhesa ǁkhaubas ase.  ǂOa ge wekheb !nâb ge Shifetaba, Etosha !Hū!nāsi ǀGuru!hanab tawa ge hâ i ǁnâǁaras di ǁaxasib tawab gere !hoa soab ai ge mî, nē dīǀgaub ǀgaisa marisa ra ǂgan xawe, nē ǀguruna ǁkhaubas !aroma a ǂhâbasa !khaisa. New Erab ǀkhab ge ūhâ i dî!nâǁgamǁare-i  !nâb ge minister age mî, ǀgui !naba-i ǁnâǁaras ǁaupexa N$18 000 – N$20 000 hâra ǁaegu ra ǂgansa. ǁAras dīǀgaub ge ǁaupexa 20 mitga ra ū. “ǂGanǀgaub ga a ǀgapi, xawes ge ǁarasa kaise ǂhâǂhâsa !âsa ǁkhaubas !nâ ra ǀhuru. ǁNâgu osen ge ǁîna !nari-aona ǀguis khami i harebe-i tsîna !khōǂgāba tama hâ,” tib ge Shifetaba ge mî.

ǁNâǁaras di ǀnî !gâi!gân ge, ǁî!nāpe ra !khamdi ǁaegu !nâ hâ ǁōgude ǁkhaes tsîna. Ais ǀkhāb di ǁnâgu ge ǁkhaisa sentimetergu gaxusib ai ra ǁarahe tsî ǁkhā ǀnōb ai khaos ǀkhāb dikha tsîna, nēb a !norasa gaxusi ǁîna ǁaras !nâ tsûtsûsa ǁkhaes !aroma amaga. Nē dīǀgaub ge !nonasa xu koro kurigu ǁaeba ra ū, ǁkhawa gu ǁnâga ra kai-oasa. ǁAraǁnâhe ra ǁnâgu ge ministeris tawa ra sâuǀgarahe tsî ǂhâsib ǁamaxūs dib kara hā o ra ǁamaxūhe. Shifetab ge ge mî, ǀgui ǁnâb ra ǁaupexa N$4 miljun maris ai ra ǁamaxūsen. Nēti ra ǂgâxa maris ge ǁkhaubas tsî !ûi!gâs ǁaxasin !nâ ra sîsenūhe. 

Mā-ams ose !ausa mâ!oas

Shifetab ge ge mî, !hū!nāsi ǀguru!hanagu tawab !narib mâsiba a !khō!nomsa !khaisa, tsîn !nari-aona aitsama a ǀhonkhoe-aihe !garo!ādi ǁga ge dawasen !khaisa. ǂOa ge kurib !nân ge ǁaupexa 80 !nabana !hūb di ǀguru!hanagu !nâ !gamsase ge hōhe.    


2023-05-30  Aletta Shikololo

Share on social media