New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Namcols ge a ǂhomisa 24 000 ǀgôana ūǂgāsa

Namcols ge a ǂhomisa 24 000 ǀgôana ūǂgāsa

2023-01-24  Albertina Nakale

Namcols ge a ǂhomisa 24 000 ǀgôana ūǂgāsa

Namibian College for Open Learnings (Namcol) ge aiǂhomisen hâ ǁaupexa 24 000 ǀgôana 2023ǁî skolkurib !aroma ūǂgāsa, ǀorodomma-i mâ-i hoa-e ǀgam ǁkhāǁkhāsen!âkha !aroma a xoaǂgāsen ǁkhāse. 

Namcols di mîgowaba-aob, Freddy Kaukunguab ge ǂoa ge wekheb Donertaxs ai New Eraba nēsa ge mîba ǁnāpab ge mâtikōsen ǀasa kurib !aroma ǀgôana ūǂgās ǀkha a ǂhomisas di dîs ai. ǂAuna !gôab di ǀgôan xoaǂgāsens ge Namcols tawa nē kurib !nâ ra !âubasenhe, kaise ǂkhawusa !âidi !nurib xrat 11  hîa Namibia Senior Sekondere Sertifikati ǂAm !harib (NSSCO) tsî xrat 12 hîa Advanced Subsidiary !harib (NSSCA) dis hâra !nâs khao!gâ. !Nurigu !oagun ge 8 133 ǀgôan hîa 24%ga ra ǂnûkhaeban ǀguina ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu ǂgaoǀkhādi !gôaga 38 019 ǀgôan hîa ǁnā!hū!nāsi !âide ge xoana xu ge sī!nâ.”

Sida xoaǂgādi hîa nē ǁkhâbǀunis hîa a 30 !Khanni dis ai !hūb a ǂhabase nî hâse ǀaweǁguihe hâdi !aroma da ge ǀnai ǂhâbasa ǂkhanin tsî huisenxūna ǀkharigu ǁga sîǂui hâ tsî ǁnāpa xu Namcols senterdi ǁga nî sîǂuihese. Xoaǂgāsendi ge 15 !Khanǀgôab 2023 dis kōse nî ǁkhowa-amsa,” tib ge Kaukunguaba gere ǁgui!ā. 

Nē kurib !aromas ǂgui !gôab xoaǂgāsende ra !âubasen amagas ge Namcolsa hoa aiǂhomisende dītoa hâ, aiǁgause online a hōsa ǂkhanin !aromas tsîna. Mâtis nē ǂgui !gôab ǀgôana xoaǂgāsa Namcols sîsenna a tsâǀkhā ǁkhās di dîs aib ge Kaukunguaba ge !khō-am, ǁîn hāǀaro ra ǁkhāǁkhās tsî ǁkhāǁkhāsens ǂkhanina nî ǂhâbasa tsîn ge ǁnā-amaga !oega online a sîsenūhe ǁkhā ǂkhanina ge dītoa.

Kaukunguab ge koasa ǀgôan hîa Namcols tawa ǂoa ge kurib !nâ gere ǁkhāǁkhāsen tsî !gâi !nuriga a hōn, !gōsase Hurigowaba 2ǁî gowab asena ge mā. ǀAsa xoaǂgāsendi !nās ais ge Namcolsa ge mî, ǁîn hoa ǁkhāǁkhāsen!khaigu xa hoan a sī!nâ ǁkhā ǂganǀgauba ūhâ tsî ra nēs ǀkha ǁawoawosa hoa gôan !gôagu âna !gâi!gâis di !ēsa ra māsa. Xoaǂgāsens maris ge nē kurib !aroma a N$120.00 tsî !aruǀîts ga ǁnāpa ǁkhāǁkhāsen ǂgao tama i, o mā-oahe tama hâ. 

ǀGui ǁkhāǁkhāsen!âb ge NSSCO !aroma a N$320 tsî a N$430 NSSAS !aroma. Xūn hîats xoaǂgāsens kha ra !khō!oan ge: daoǁgauhes sîsenǁareǁkhāǁkhāsens, !kharaga ǁkhāǁkhā!âgu !aroma hâ ǁkhāǁkhāsens daoǁgaugu tsî/tamas ka i o ǀgôaron ǂkhanigb hoab !aroma. Kurib !nâts ge noxopa ǀgam sîsenǁares ǁkhāǁkhāsens di ǀhaora māhe, ǀgam ǁguiǂamra !khō!oa, aitsama ǁkhāǁkhāsens !aromats a sī!gao ǁkhā !nā-omde hâ tsî kai!âis ai!â ra dīhe !âitsâdi tsîna nî hâ. 

Namcols ge !kharaga !âgu !nâ hâ ǁkhākhāsende ram ā, ǂgaiǀons ai sekondere ǁgau!nâs hîa xb hîa !nubu ǁkhāǁkhāǂuisendi, sertifikatgu, diploagu tsî xrat ǁkhāǁkhāǂuisendi tsî ams ai texnise tsî !omkurus proxramgu (TVET) tsîna. 

Xoaǂgāsen ǂgao ra studentna xu ra ǂgaoǀkhāhes ge Namibiab ǁgauǁgausenǂkhanis, passports tamas ka i o ǀoasa !naeǂkhanib, ǀunigasets ǁkhāǁkhāǂui!nâsenhâ !harib sertifikati tsî ǀuniga ǁgauǁgaub (statement of results) !âis !nurigu dib hâna nî sī-ūse isa.     


2023-01-24  Albertina Nakale

Share on social media