New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Namibiab ge ǁguiridi īǁkhāsiba Dubaib !nâ go mâi-ai!â

Namibiab ge ǁguiridi īǁkhāsiba Dubaib !nâ go mâi-ai!â

2022-03-29  Staff Reporter

Namibiab ge ǁguiridi īǁkhāsiba Dubaib !nâ go mâi-ai!â

Sîsenao-i xa xoahe hâ

 

Namibiab ǁGuiris ǀHaos ge 23 ǀKhūǁkhâb 2022 ai, !Hūb ǁûb, Hage Geingob di !khōdanas !naka, United Arab Emerates di Dubaib !nâ mâ Grant Hyatt Hoteli taw age hâ i. 

ǁÎb di ǁkhowa-ams gowaǀîs nē ǀhaos dis !nâb ge !Hūb di ǁûb Geingoba ge mî, ǀhaos nēs di ǁgūbas ra ǀgonǀgon!gao Namibiab ǀaweǁguib ǀgâsib tsî ǀguitikō-o!nâsiba !khamǂuis dib hîa hoana !khōgā hâ sâuǁkhāsib tsî ǀomkhâisa ǁguiridi !nâ-ū sī!nâsa. 

ǀHaos nēs ge Namibiab ǁGuiride ǂGaoǂgao!nâ tsî Omkhâis ǀAwemā!nans (NIPDB) xa !kharaga ǂhanub di tsî aitsama mâbasen ǂharugun ǀkha ge ǀaweǁguihe tsî Dubaib ǁGauǂuidi 2020 didi ǀkha ge !gûǁare kaihe. 

ǁNāpas ge ǂgui !gôab !nâ ge ǀhao hâ i ǀasase ra ǁguiri ǂgao ǂharugu-aon, ǀnai ǁguiri hân tsî ǂharugun danan tsîna gere gowaǀî soab ais ge Sîsenǂui ra Danas NIPDBs dib, Nangula Uaandjas, ǁkhāti Namibiab ǁgauǂui!khaiba komisares xenerals ase !khōdana hâsa ge mî, !hūb di ǁgūbas nē ǁGauǂuis 2020 Dubaib !nâ ǁhao!nâs dis Namibiaba ǁguiri!nâhe ǁkhā !hūb tsî !narisarimas îxa !ēde ūhâb ase hā mâi-ai!âsa. 

ǁKhā ǁaxasib tawas ge Ministers ǂHarugun dis Lucia Iipumbusa ge mî, nē ǁhaos !nâ-ūb Namibiaba !kharaga ǁguiri-aona a ǂgaoǂgao!nâ īǁkhā ǁguiri !ēdi !aroma tsî nēs !nâ-ū Namibiaba hoa !hūbaisise nî ǂanhese, !hūǂhaweb ai mâi ǁkhāse. 

Iipumbus ge noxopa a mîs ge, Namibiab ǂhanub ǁaupexa ǀasa ǁguiri ǂhanuba dītoas tawa hâsa, in nēs !nâ-ū ǁawoǁawo, ǀasa ǁguiri-aona ǂhanixūse ra mâǁkhae ǀgaun hâ tidesa. 

Noxopa nē ǀhaos tawa ge hâ is ge !kharaga dana!âdi !aroman ǂansabena !hoaǂharudi tsî hâga dîna !ereams !aroma ge hâ i tsî !ereamde tanihâ minister xa gere !khōdanahese. 

Calle Schletweini, ǂGarib, ǁGam-i tsî !Hūde ǁkhawa kō!gâs ministeri ge ǁîb di gowaǀîs !nâ ge mî, Namibiab ǁguiri-aona ra ǁgoaǂuisa hîa huiǁôab ase sîsenga ǂnuwis, !gōsase ǂkhamkhoesib !aroma, tsî !hanaǂgāb !âba ǁnāti khoraǂui tsî ǂûn ǁawosasib taniǁkhāsiba !khōǀgaras !aroma. 

“Namibiab ge ǁîgu hoan xa a ǀgapise ra mātare ǂharugub !hūgu ǁga gomaǁgan-i, draiwen tsî dadeln tsîna sîǂuis aiǂhanuba ǀnai ūhâ hîan ǀasa ǁguiri-aona ǁnāpa xu !gâi!gâga a sī!nâ ǁkhāba,” tib ge ge mî. 

Ministeri mariǁhōn dib, Ipumbu Shiimib ge omgu, !nari!oabadi tsî noxopa ǀnîna ǁguiri!nâhe ǁkhā !âde !khōgā hân ase gere mâi-ai!â. !Naka ǂnôa ministeri maindi tsî ǀgaib dib, Kornelius Shilungab tsîn ge īǁkhā ǁguiri !ēde ǁîb ministeris !aromas tsîna ge mâi!ai!â. 

Namibiab !nâ ǀnai ra ǁguiri ǂharugu-aon tsîn ge !gâi ǀgaub !nâ ǁîn ǂan-tsî-hō!âde Namibiab ǂharugub ǂnamipe nau ǁguiri-aon ǀkha gere ǀgoragu.


2022-03-29  Staff Reporter

Share on social media