New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / !Narisarimas !âb ge !gâi !oabade khoena mās ǁkhawa kō!gâsa ǂhâba hâ

!Narisarimas !âb ge !gâi !oabade khoena mās ǁkhawa kō!gâsa ǂhâba hâ

2022-11-22  Albertina Nakale

!Narisarimas !âb ge !gâi !oabade khoena mās ǁkhawa kō!gâsa ǂhâba hâ

Garu-a ǂâiǂhansens ge !narisarima-aon ǂharugugu tawa ra hō!âhe, ǁnāpas !gâi tama tanisens tsî !khōǂhomisa !narisarima-aon !oagu ūhâ, tsîs ge nēsa gowaǀîhesa ǂhâba hâ. ǀNî ǂansaben di aoǁguib ge, Covids ge buruxase nē !âba !gâi tamase khôa!ā hâ i, xawen !gâin tsîna nēpa xu ge ǂoasa î di ǂnûiǂgāde ǁkhawa ǀasase tsoatsoa, ǁkhawa ǀgaiba ǀguixasib ǀkha ǀaro!nâ tsî îxa mûǂuigu ǀkha sari-aona ǂgaoǀkhāsa !harib ai hâ !oabade mās !aroma. 

!Narisarima-aon !Khōǂhomis ǂNûiǂgās Namibiab dis (HAN) di Dana Sîsenǂuira Mâisas, Gitta Paetzolds ge gere ǀgonǀgon!gao, khoena !amku !oabade mās tsî khoexa!nâsiba ǁgaus hâra a dana !khaisa nē !âb !nâ.

“Sîsenaon di ǀorosib tsî ǂhâbasa ǁkhāsigu di !nubusib tsîn ge sîsenaon !nās !aroma !naua!noexase nî oresa hōbahe, Namibiab !nâ ǀguis ose, xawe !hūb a ǂhabase. 

HANs ge !goaxa kurib 2023 !nâs nî !Khaitsâb !nâ ūhâ konferensisa nē !gomsib ǂgaiǂams !naka nî ūhâ, “tis ge Pazoldsa ge mî. Otjiwarongos !nâ ǂnôa, ǁNâsen !khaib di ǀhonkhoes, Annè Noelles ge ǀgūǁae gere mî, kaise i sîsenaona supuba tama hâsa Covids khao!gâ gu sari-aon !gôaga ǁkhawa ge ǂharo tsî nēs xa ǁgâib !naka nî sîsense isa, ǁîn ge Covids ǁaeb !nâ tātsē sîsen tama hâ i tamas ka i o sâsase gere sîsens !namab xa !aromahe hâse. 

Nē mâsib !aromab ge ǀgūǀkhāhe hâ i soab aib ge Romeo Muyundab, !Aub!ûi!gâs tsî !Narisarimas ministeris di mîgowaba-aoba ǂoa ge wekheb !nâ ge ǂan!gâ, ǂkhawusa !oabade mās di !gomsibas ministerisa !hausens ǀkha ǂansa tani hâsa. 

Nēs ǀgaisa ǂâisa nî ǂnûi-aibahe !aromas ge, nē !âb ǀgaisase ǂkhîǂkhîxa !oabade mās ǀkha ǀgui nî marisa ǂgâxa-ū amagasa.

“Ministeris ge ǁîs a ǁkhā-i hoa-e ra dītsâ nē mâsib tsî noxopa hâ mâsin hîa ǀomkhâisa nē ǂharugub !nâ ǂhanixūse ībana oresa hōbas !atroma. 

ǁNā-amagab ge Namibiab !Narisarimas ǂHarugub ǁKhawa ǀOmkhâis ǀAweǁguib 2022-2024 kōse hâb hîa ǁkhawa !gâi!gâi!nâs !auga!hūsi !narisarima-aon ǂgom!gâba, ti hâsa ministeris xa ge ǂoaxa-ūhe,” tib ge Muyundaba ge mî. ǂAnsaben di tsâǀgaub ge, !narisarimas !âb !nân noxopa ǂguina nî !gâi!gâi!nâhesa nē hâ ǁnaetisa ǀgaub ǂnamipe, hîa !gûkhoehâ!khaigu tsî anukuniǂgādi tsî ǀnî sîsenaona ū!oasa tama tsî ǁkhorexaǁharesa tôasi hâ ǀgaugu !nâ !narisarima-aona ra !khō!oa!nâba nî !gâi!gâi!nâse. 

Ministeris ge ǁgamǁaredi ǀkha !hū!nāsi ǁhōn ministeris tsî Namibiab Hāǀaro ra marisa mātares !ereamsa Tani hâ ǂNûiǂgās (NAMRA) hâra ǀkha a ǁaxa ǀhûǁarebese nē sîsenaona ǁkhāǁkhākhâide !gâi !oabade mās ǂnamipe nî māse is !aroma. ǀGūǁae ge dī-unuhe Hosea Kutako !Auga!hūsi Anikuniǂgās ge nē kurib si !Khanǀgôab !nâ ge !hūb !nâ ǂgâxa 10 393 sari-aona xu 24 0554 kōse ge ǂharo. 

Nē !gôab ge 131.5%gu ǂharosa ra ǁgau ǂoa ge kurib nē ǁaeb ǀkha i nî ǀgoweǀnōhes karao.


2022-11-22  Albertina Nakale

Share on social media