New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǂNāǂui Covidsas hōhō!nâs !narimadi ge Zambezib !garo!ā!âga go sî!nâ

ǂNāǂui Covidsas hōhō!nâs !narimadi ge Zambezib !garo!ā!âga go sî!nâ

2021-11-30  Staff Reporter

ǂNāǂui Covidsas hōhō!nâs !narimadi ge Zambezib !garo!ā!âga go sî!nâ

Marythar Kambinda

 

Katima Mulios – Covid-19 hōhō!nâs !narimadi hîa 27 ǂNūǁnâiseb 2021 ai Katima Mulilos !nâ ge ǂnāǁnâdi ge nēsi nau hâ ǂgiǂgosi ǁhûi!nâǂharidi ǁnā ǀkharib didi tsîna go sī!nâ. Hōhō!nâs !narimadi hîa Ministeris ǂAnǂandi tsî ǁNâuǂharugus Texnoloxib (MICT) tsî Ministeris ǂUrusib tsî ǀHûhâsib !Oabadi (MoHSS) hâra sîsenǁareb ǁaegu hâdi di !uru ǂâibasens ge,  Hôasoreb kōse 65 000 ǁanǂgāsabena Zambezib !nâ Covid-19 !oagu !khāǁkhaesa. !Amǁaresa !nans hîa MoHSS ǀae!khō-aon tsî MICTs sîsenaona xu !amǁaresas ge !oabade khoena ǀgūse sī-ūbas ase !kharagagu ǂgiǂgosiǁhûi!nâǂharide ra sari, ǁnān hîa Covid-19 !khāǁkhaede ǂhâba hâna !khāǁkhae tsî tares a Covid-19 tsî mâtis ra ǂhīguhes tsîn ǂnamipes tsîna ǁîna ra ǁgau!nâ. Covid-19 ǀae!khōs ǂnamipes ge nē !nansa ǁnān hîa ǀgapiǀaosa ūhân tsîna gere !âi in ǁawoǁawo !khā-khaes ai!â. !Gâi sîsenǁareb ge nē !narimadi !nâ ǀhûhâsigu khoena xu ge !khō!oahe tsîn ge 27 ǁanǂgāsaben Cheeto !garo!ās dina Johnson & Johnson (J&J) !khāǁkhaesa !khō!oa, 35 ǁanǂgāsaben Kongola !garo!ās dina Sinopharms tsî J&J hâra ge !khō!oa. “Tita ge kaise ra ǀgapi!gôa tsî ǂgaoba xu gangan Covid-19 ǁōs !oagu ta go !khāǁkhaesen kaisa, Covid-19 a ama ǁō tsî hâ amaga. ǁNā-amaga i ge ǂhanus ǀguisa i, hoada nî khâima tsî sī !khāǁkhaehesa nē ǁkhōǁkhōsa ǁōsa ǁkhaubas ase,” tib ge John Mafutab hîa a Cheetos ǁanǂgāsabeba ge mî. “Tita ge ti Covid-19 !khāǁkhaesa a ūba !aromas ge, î ta ti sorosa ǁkhauba ǁîs !khāǁkhaes khao!gâ !gâi ǁkhaubas ǁkhāsiba nî ūhâga. Tita, ge ǁnā-amaga hoa ǁanǂgāsabena ra ǂgan, in ti aiǁgausa sao, !khāǁkhae kaisen tsî aitsama ǁkhaubasen ǁkhā,”tib ge Kongola !garo!ās di ǁanǂgāsabeb, Frank Malandoba ge mî. Nē !amǁaresa !nans hîa MoHSS ǀae!khō-aon tsî MICTs sîsenaona xu hâs ge, nēsis kōse Sibbindas, Linyantis, Judea Lyabbolomas tsî Kongolas hâde saritoa hâ. ǁKhātin ge sao rase Katima !Garo!âb tsî Kappes !Khawagas tsî ǀAwas ǂhui!nâǂharira tsîna nî sari. Nēsis kōsen ge !gâi!gâxase 135 khoena go !khāǁkhaehe.

NEW ERA: FRIDAY 26 NOVENBER 2021

PAGE: 6

Khoen tawa ǀgūse … ǀAe!khōs sîsenaora Chuma Nyambes tsî Mulele Balwizis, Zambezi ǀkharib ǂurusib ministeris dira, khoen tawa !oabade sī-ū tsî !oabas ǀkha a ǀhawese.


2021-11-30  Staff Reporter

Share on social media