New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ndeitungab ge Namiboa­îna ra ǂgan in GBVs !kham!oa

Ndeitungab ge Namiboa­îna ra ǂgan in GBVs !kham!oa

2023-12-05  Correspondent

Ndeitungab ge Namiboa­îna ra ǂgan in GBVs !kham!oa

Hilma Nakanduungile

Kristian Ndahepele 

 

OHAINGU - ǀGūǁae ge ǁgaumâihe ǀkharisi mûǂamaob, Ohangwena ǀkharib dib Sebastian Ndeitungab ge Namibiaǁîn ai ǂgansa ra dī, surigu ai !gao!gaosa ǂkhawadība (GBV) !kham!oas !nâ !hūǁîn ase ǀguipa mâǀhaosa. ǁÎb ge nē ǂgansa ǁnāpab 16 tsēdī di hōhō!nâs Surigu ai !Gao!gaosa ǂKhawadība !kham!oas di ǁaxasiba Ohaingu !garo!ās hîa Ohangwena ǀkharib !nâ ǂnôas di ǂhanusi ǀhui-ams ǀgūǁae ge hâ is tawa. Nē hōhō!nâs -axasib ge hoa !hūbaisise Surigu ai !Gao!gaosa ǂkhawadība !kham!oas tsî surigu ǀguitikōsiba ǂgaoǂgao!nâs di ǁgūbas ase ra ūhâhe. 

Ndeitungab ge ge mî, Namibiaǁîn, !gōsase, ǂkhamkhoen nî oresa hâ a !gomsina hōbasa aibe ôa-am !khaisa, in nē ǀgaub !nâ-ū surigu ai a !gao!gaosa ǂkhawadība ǁkhaes ase. 

“ǁAupexas ge mâ omaris hoasa !gomsigu ǀkha ǂnôa. ǁNā-amagas ge !gomsin tsî ǁnâusāgudi tsîna ǂhanuse oresa hōbasa a ǂhâbasa. ǂKhamkhoen !aroma nēsa, hâna-i ga sa soresa-e saro ǁâguba nî ǀamǀams ǂgaos karao, o ǂkhîb !nâ saro daoga ǀgora kai tsî !gamgus di soas ai ǀnî khoe-e sore tsî sa ûib ǀkha ai!gû re,” tib ge gere ǀawemā. 

Noxopab -ǁîba ǂhâǂhâsase gere mîs ge in Surigu ai !Gao!gaosa ǂKhawadīb !nâ hâ khoena huiba ôa tsî ǁkhāti ǁnān ha nē mâsib !nâ-ū !kharu hâna ǁgauǂnûiǀkhāsa ǀamǀamhe. 

Ai!âkam danab awa!namn ǀhûs dib ge ǀawa!namna gere ǀawemā in surigu ai !gao!gaosa ǁhōn di mâsiga hoa sausasib tsî !gâi ǀgaub !nâ sîsenǂam. 

“A da ǀhûǁ-are Surigu ai !Gao!gaosa ǂKhawadība !khamǂuis !nâ tsî ab ǂkhîbasada ǀaokhoen, ǀhûhâsigu tsî hoa ǁaes !nâ hâ. Sada ge ǀguipa mâǀhaos kha gui nē mâsiba nî !khamǂuihō,” tib ge Ndeitungaba gere ǀgonǀgon!gao. 

Ohangwenab ǀkharisi mûǂamaos, Ottilie Kashuupulwas gere mā !gôagu gere ǁgausa !oan ge ǁnā ǀkharib !nâ 621 GBV ǁhōna 2022ǁ-î kurib Hôasoreb tsî nē kurib ǂNūǁnâiseb kōse ge !nurihe. ǁKhātin ge 384 khoena GBV ǁhōn ǀkha !gae-areas hâse !khōsis !nâ ge ūhe. 

“!Aromadi GBV mâsiga Ohangwena ǀkharib !nâ !khamǂuis di di ge aiǁgause, taob xa !aromahe hâse ǁhōna !nuri tama is tsî tsūdī-aona ǁkhaubas hâna,” tis ge Kashuupulwasa ge mî. Nē kurib di ǀhaos ge sao ra ǂgaiǂams “Mâǀhao! ǁGuiri ǂKhawadība Tarekhoesib !Oa-ai ǁKhaes !aroma.”


2023-12-05  Correspondent

Share on social media