New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Ndokotora ana kara medeuro mpanguro zendi kavazirundwilire.

Ndokotora ana kara medeuro mpanguro zendi kavazirundwilire.

2021-05-27  Maria Amakali

Ndokotora ana kara medeuro mpanguro zendi kavazirundwilire.
Top of a Page

Ndokotora ogu ana kara ngesi medeuro ogu vana kugazarera asi kwakwatera mumati gonomvhura 18 kononkondo ogu gakere asi muveli mosipangero sepangero saKatutura kwedi kakupwire simpe ngesi takara masiku gomanzi mononkwate dovaporosi morwa ehundiro lyendi kalikere asi ngano alifutire kavalirundwilire. 

Gonomvhura 26, Dennis Noa epurakeno lyendi kavalitulire ngano moutano wapiti, kwahahende momberewa zopoKatutura komeho zomupanguli Namwenjo Shikalepo. 

Esi kuna kara nyue sikando sauvali vana kurundurura epuragero lyangesi. 

Siruwo nye sompanguro,m upanguli kakarerepo epangero Beradine Bertolini katanterere vakarelipo woveta womakona kono kuhamena udigu waNoa asi ngesi awo ntaantani vamane makona kono. 

Mokukwama mwendi, yitundwamo yokolaboratory ntani maumbangi aga vana kugava vakerepo simpe kapi vayigwana.

Ano morwa yoyo, erwaneso lyokumupa asi alifutire ngepangero simpe kapi vana kuyipulisira. 

Ogu nye ana karerepo kuyipatanesa nepangero hawe kuna kuliza kumwe asi sirapotwa sangesi vasirundurure dogoro mo 22 Pembankuru yipo vaporosi simpe vakatwikire kukona kona ano mo 28 Kudumonkuru vahepa nye kutulisapo ngendeseso zokukalifutiramo,’’ yimo ana kutanta Bertolini. 

Yipo nye asi mpanguro kavazirundwilire dogoro mo 22 Pembankuru yipo vaporosi vatwikire nekona kono lyawo ano mo 28 Kudumonkuru vahepa nye kutara asi ngapi naturamo ehundiro ano ngesi age mekeverero lyovaporosi ko Seeis kodorongo. 

Noa kuna mutamba sirapotwa sokukwatera kononkondo nokurara mumatigona gonomvhura 18 matanyuna momazuva 10 Kudumogona. 

Age kwakara monomango kutunda tupu apa vamukwete. Nombapira dokompanguro kuna kulikida asi Noa kwarere mumati ogu matanyuna age mumati gakara asi mutwe kapi agurugana nawa ntani siruwo oso age kwaverere unene. 

Eyi yaninkisire apire kudiva asi yinke yina kumuhorokera. Mokukwama vaporosi, kwadukire nosihauto somuveli ogu vatulire ngano aze nye kefano. 

Ano mokumutwara nye kefano vahakuli vamwe tavamono nye condom vana pilire kuruganesa, eyi yavaninkisire nye vatameke kuturamo makona kono, ano ekona kono eli vatulire kuna kumoneka asi koyili vamurugene muveli ogu komatako gendi. 

Varugani makura tavatantere vaporosi makura tavakaturamo sirapotwa. 

Muhahende gomodoropa Thabang Ohatela kwakara asi nkenye apa yige avatere Noa. 

– mamakali@nepc.com.na


2021-05-27  Maria Amakali

Share on social media
Bottom of a page