New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ngereka zaELCIN kuna lituramo vakanderere

Ngereka zaELCIN kuna lituramo vakanderere

2021-07-15  Nuusita Ashipala

Ngereka zaELCIN kuna lituramo vakanderere

Ngereka zevangeli pa Lutheran mo Namibia kuna kara asi sivike oso tavatameke nelikwamo lyawo lyokukanderera eli vatulisapo nare ngalikwata sivike nasinye morwa mukisi ogu go Covid-19. 

Mukurona gwazo koruha routokero mubisofi Shekutamba Nambala, ezi katumine konongereka nadinye da ELCIN ndi asi mapongero, nokuvatantera asi sivike oso ngasi kara sivike sokukanderera nokuhundira vahameni vawo asi vahepa kukara membo sirongo nasinye. 

Nambala katente asi mapongero gawo nagenye gahepa kuzeguruka unene kweyi yohepero, yina kara ngwendi ehoreko. ‘’ Sivike esi, nongereka detu nadinye dahepa kupata. 

Eruganeno lyetu Karunga lyahepa kukara asi lyohepero unene ngwendi ehoreko. Nsene tupu vana mana elikwamo olyo lyehoreko, awo vahepa kutengura kembo vayatwikire kukanderera,’’ Nambala yimo ana kutanta ngoso. 

Nambala katente asi ELCIN kuna kuhundira vahameni vawo navenye, vanona novakondi, vatokamene kosipara saKarunga ntani vakanderere kuhamena mukisi ogu tuna kara nago goCovid-19 ntani yimwe oyo yina kuzonagura eparu mosirongo setu saNamibia. 

Dogoro ezuva lyokuhova lyaPembankuru, Namibia ngesi kuna kara nosivaro sina siki ko 86 649 vagwana kambumburu aka ko Covid-19 ntani vantu wokusika ko 1 445 vadogoroka. Owo nye vatjangako, 64 900 yiwo vamwe ngano vatanta asi kwaveruka kokambumburu aka. 

Namibia nampili ngomu tuna kugwana yitundwamo, sivaro sovantu vana kufa simpe kuna kukanduka. 

Age simpe kagwedeko asi mukaro gwangesi kuna kureta udigu moministeli zoukanguki. 

‘’Yipangero yetu, yipangero gona ntani yina kugava uhaku ndi yiruganeso kapi vana kuvhura kugava koyipangero nayinye unene kambumburu aka koCovid-19 ntani vaveli vamwe ngoso. 

Nampili ngoso vaveli vamwe kapi vana kara asi uhaku una vapili, yimo ngoso ana kutanta mubisofi. Mokutanta nye koyo yahoroka, Nambala katente asi siruwo sosivike oso, makandrero nagenye vagahamesere kokambumburu aka koCovid-19 ntani nomukisi nonkwawo.

Mubisofi simpe kahundulire vahameni vawo vasikisemo elikwamo lyoukanguki eli vana tambesere kurwanesa kambumburu aka koCovid-19. 

Mosiruwo sooso, vahepa kuruganesa nontambo odo vana turapo kulikara ure ntani wahepa kusikisamo nayinye eyi vana kupura yokuhamena koukanguki, moyooyo nye, mubisofi kahundilire ngos. 

Mwana yinye nye oyo, mubisofi kahundilire vahameni vawo vakambadare kukara momambo moomu vavhulira, ntani kavahundilire asi vahepa kuza vakagwana vendwa zoKorona. 

– nashipala@nepc.com.na


2021-07-15  Nuusita Ashipala

Share on social media