New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nghipondoka: Ose kapi tatuvhuru kuruganena pwanyamwetu

Nghipondoka: Ose kapi tatuvhuru kuruganena pwanyamwetu

2022-06-09  Paheja Siririka

Nghipondoka: Ose kapi tatuvhuru kuruganena pwanyamwetu

Ministera Anna Nghipondoka katente asi gerongo kapi tavavhuru kurugana pwavelike vanapumbwa makwatesoko kovahameni navenye ngesi kuna kutwima mokuwapukurura mukaro ogu. 

Age katente asi awo ngesi kuna kugwanekera novagendesi pamberewa ntani nombunga dovarongwa posiruwo sokuwapukurura erongo omu vana kukaturapo epongo kosure zaEros zontateko nkera.

Nghipondoka katente asi sitambo sepongo eli kuna hara vawizepo noyitiundwamo yina kwata moyitji sirongo nasinye omu tuna hara asi nombunga nadinye dihamenemo. 

‘’ Mokugusapo ndi kusikisamo sitambo nasinye, omu yina kupumbwa elihamenomo navenye, kuna kara asi navenye vahepa kuhamenamo unene vanona ndi vadinkantu, varongwa ntani vamiti’’ , yimo ngoso ana kutanta. 

Nghipondoka katente asi; sitambo setu kuna kara asi kugwanekera kumwe novampitisili womonomukunda horowero, omu navakazogera nokukaliyonga momunene epongo eli ngalikarako mwa Kudumogona. 

Eyi kuna kara asi yahepa kugwana siruwo nye sokureta erongo momaliyongo nampili paupolitika. 

Elikwamo eli kuna kulitumbura asi kuwapukurura erongo kuna kara noyiturapo yitano eyi natutarurura, posiruwo esi tuna kugwanekera kumwe nonomukunda ngendeseso, kwagwana navenye, etekuro lyewa ntani kugwana erongo eli lina waperere ntani mukaro gokuparuka, yirugana ntani ekuliko, varongwa, kuronga ntani kuronga kokuslkiliramo ntani yimaliwa nye yokuruganesa kerongo. 

Mukuronagona gerongo pamberewa Edda Bohn katente asi, Namibia kuna kuliwapayikira morwa nawo vamwe vahameni wombunga zaUN omu vagava asi erongo vahepa kuliwapukurura pantambo uzuni ntani yahepa kuhoroka ponomukundahorowero. 

Nositambo asi twahepa kukara nerongo lyomawokowoko yiyo yina kutanta nyue eyi, kumwe na Bohn katente asi twahena kuturapo elikwamo lina wapere omu natuwapukurura eronbgo nomunatuvhura kulipa yimaliwa yinagwanene. 

‘’ Ose tuna yimono eyi melikwamo lyetu, asi ngapi apa twatanda asi eronbgo lyomawokowoko omu nye twatulisapo pakare simaliwa somawokowoko konosure omu twayitura asi yikare kapisi mfuto zosure. 

Ose hena twamona asi yiruganeso yosirongo mudima kapi yagwanena. Bohn kagwedereko hena asi; mvhura mwankenye mvhura, ose kugwana yimaliwa vana horako eyi avagava konosure. 

Twahepa kuwapukurura nokugwedako kweyi aligava epangero omu alifutu vamitili, mavango gokuruganena ntani nayimwe yokuvhura kurongesa –yinzi yina hemenemo yina kupura yimaliwa melikwamo lyerongo.’’


2022-06-09  Paheja Siririka

Share on social media