New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nguuru gwaKunene katulire elikwamo lyo 2023

Nguuru gwaKunene katulire elikwamo lyo 2023

2023-02-02  Staff Reporter

Nguuru gwaKunene katulire elikwamo lyo 2023

Cecilia Xavier

 

Opuwo nguuru gwaKunene Marius Sheya sivike kasipwire kakere nosigongi kumwe novakurona gendesi nomberewa depangero nombunga dopaumwene omu kageve nye egano twaromo lyendi lyomvhura ezi 2023. Sheya katente asi nakakara noyigongi monomukunda horowero nadinye momavango gokupongera nomukunda nadinye ntambali omu ana kara nositambo asi kutwara yirugana yepangero pepi novantu, kupa vantu mpito vagave maudigu gawo ntani vapure mapuro kowo vana kererepo nomberewa odo momukunda, ntani kukapulisira nye varugani vemepangero vagave malikwamo gawo kovantu navenye ntani asi sirugana musinke ava rugana. 

Mokukwama mwendi, sikando sokuhulilira mukunda ogu gwakere nepongo lyangesi kwakere mo 2019, omu ana kuyimona age asi vagwanamo hansa yongandi. 

‘’Morwa mukaro nye gwangesi, twahepa kuza tukagwanekere novatungimo vetu, yipo vantu vakagave magano gawo ndi maudigu gawo ndi omu vana hara naturugana nomunatugava sirugana, ntani vahepa kupura unene asi yinke atuvhuru guva pepangero lyontjima ntjima zosirongo setu. Nye age katente asi hawe ana diva asi varuganio vemepangero yinke varugana neyi vana kurugana ngesi nampili ngomu asi kuna kupitamo noudigu. Yimo ngoso ana kuyidimburura nguuru gomukunda, moomu tupu nye ana yitura Presidente mosirugana, mvhura ezi kuna kara nye mvhura zokutarurura kweyi twarugana,’kuna kara nye mvhura zokuwapukurura magano getu nagenye aga gakere asi kapi tuna gasikisamo morwa maudigu gongandi twakere nago. 

‘’Ose kuna kara nomagano monodepartemente detu nadinye, magano nye aga gakerepo nye kapi twakasikisamo morwa maudigu gongandi twapita nago. Ngesi momvhura ezi zokutarurura, yina wapere asi kuvhura kutjindja magano gangesi, nakauke yipo yilize nomukaro gwantani nokutara asi aga mawaawa ndi ngapi ntani asi ngapi tuna kuvatera vantu vetu monomberewa dokulisaga siga. 

Sheya katente asi mukunda horowero Kunene kapisi gukare nkenye apa gokuhulilira koyininke nayinye. Age kageve ruguwo rwendi koyitundwamo yontambo ndunge 11 ntani ntambondunge 12 yopokuzeruka, omu mukunda ogu gwarugana udona unene kuhetakanesa nomvhura zinapuko, omu yakere asi mvhura zina puko kwarugene nawa.

 Mokukumbururako mukurona gerongo ndi asi spektora gwaEpupa, katente asi siruwo nasinye vantu kwahara tupu kugava umbondo, vahana kutara asi nawo vatareko kontamborongeseso ezi tuna kara nazo ngesi.  *

Cecilia Xavier murugani koministeli zomapukururo nomagwanekero paunkurungu moOpuwo.


2023-02-02  Staff Reporter

Share on social media