New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nguuru kakandwirepo uhaku wana udumba una kugenda momukunda

Nguuru kakandwirepo uhaku wana udumba una kugenda momukunda

2021-09-16  John Muyamba

Nguuru kakandwirepo uhaku wana udumba una kugenda momukunda

Nkurenkuru – Nguuru gomukunda Kavango zoutokero Sirkka Ausiku kakandwirepo ‘’ Uhaka wanaudumba’’ ou kautwarederere vantu vatatu vazumbanese nomwenyo dawo pomukunda gwaMutengo. Eyi kayihporokere konyima tupu pasitora gokulikumbagera omu kageve mutji asi gokulihakwisa vana vhongo spirits, mungwa ntani vinager eyi kavavapere asi vahepa kuyilihupira kavaruganesere nye vanyandi mo. 

Gwaune munyandi kavamudukisire kosipangero, omu ana kugwana uhaku. Mukunda kuna guu unene mokuzumbanesa vantu vatatu, ose kuna kugava nonkango detu dokupira kuvatera nongereka dangesi,ose kuna kundindira ditupopere nye ado kuna kurugana nayo peke. Ose kuna kugava ruguuwo rwetu kovanekoro ‘’ yimo ana kutanta ngoso Ausiku.

Vanyandi ava, awo hena ekoro limwe, kavafutire yimaliwa yokusika ko N$4 600 komeho vakagwane uhaku, nye simpe kuna kuvandindira asi vaka fute yoyinzi nsene asi navaveruka. ‘’ Eyi nokuyitarererasi unene nongereka diruganese mpito zangesi movatungimo vetu ava vana kuwiza vayagwane matungiko, ntani ose kuna kundindira nongereka ditutare ntani kutupopera unene vantu ose nye woruhepo yimo ngoso ana kutwikirako.’’ 

Posiruwo sooso, ame kuna kuhundira egendeso lyetu lyorudi asi vahagava hena evhu asi vatameke ngereka vahana kupurako navenye ava vahamena mengendeso lyomukunda. Ngesi natuvenye tuguseni situmbukira esi sokutara asi vamusinda vetu monomukunda vahagwanekere noyininke yahana divilisa, makura ose tugave nombudi edi kovaporosi. Vantu ava yina tamba yokudipaga vantu ava vatatu kuna kara pasitora gokulitumba mwene Engelberth Hamutenya(25) ntani mukwawo zendi Elia Ihemba (36). 

Awo kavakamenekere kompanguro koKahenge omu yina vatamba marapoto gatatu, kudipaga, egazarero ntani kuhara kudipaga nkenye gumwe. Awo kapi kavavapulisilire asi valifutiremo morwa mukaro gosirapotwa esi mudigu unene ntani mfuto zawo zahepa kukara zina digopa unene, makura kapi nye nayiwapera moveta zetu asi ngano vapwage ponze zodorongo. Nye awo, nampili ngoso, kavavatanterere vaturemo ehundiro paveta omu navakavatara mokukara ponze. Sirapotwa sawo kuna sirundurura nye dogoro mo 12 Murongagona 2022. – jmuyamba@nepc,com,na


2021-09-16  John Muyamba

Share on social media