New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀNîhâ !gôasib ǂan!gâs hōsa Dr Ndumes !aroma

ǀNîhâ !gôasib ǂan!gâs hōsa Dr Ndumes !aroma

2022-03-15  Staff Reporter

ǀNîhâ !gôasib ǂan!gâs hōsa Dr Ndumes !aroma

Rose-Mary Haufiku

 

ǀAeǁgams Sentral ǀAeǁgâub di !âb mûǀae!khōs dib di dana tsî ǁkhāti a SEE !Auga!hūsi sîsenǁare-aos tsîna ī, Dr Ndume ge ǀaweǁguiba !oa ǁnāti ī ǂan!gâs hōdawasa 104ǁî Lions ǀHûs !Auga!hūsi ǀHaos hîa nē kurib Gamaǀaeb !nâ nî hâs tawanî !khō!oa. Lions ǀHûs ra khoesiba ǂan!gâ tsî mâǂoabas di ǁgauǁgaus ase mā ǂan!gâs mās ge, ǁîs hoan xa a ǀgapi !gôasib di mās hîas ǂnûiǂgā-i tamas ka i o ǀguri hâ khoe-e ra māhesa, ǁî-i mātareo!nâse khoesiba ra dība dīb !aroma. Ndumes ge hoa !hūbaisises ǁîs di khoesisa xu 1995ǁî kuriba xu dī!gôaxa !gâidīgu !aroma nē !gôasib māsa nî !khō!oa. ǁÎs nî !khō!oa maris ge a US$250 000 hîa sada marin !nâ N$3 miljuns xa nî !nāsasa tsî garu-a sîsengu Dr Ndumes diga nî ǂkhâ!nâ-ūhese. Ndumes ge ǁnāti i xoakhâib nē !nôa !gôasib ǂan!gâsa ge ǀnai !khō!oa khoen dib ai ǀons âsa nî ǀaro hîa Mother Teresas, ai!âkam United States of Americab di presidenti Jimmy Carteri tsî ǀunis ai Dr Denis Mukwege hâna !khōǂgā hâs ai. Dr Ndumes ge 1995ǁî kuriba xu ǁîs di ûib tsî sîsenǂgaroba ǁnāti i ǂgīhâ khoen tsî ǁnān ǂkhawusase ra mûn di ûiga ǀkharaǀkharas ǀkha Namibiab tsî omkhâisen ra !hūgu !nâ a ǀhawe. ǁÎs ge nēsis kōse 35 000 xa a !nāsa mû!hôade Namibiab, Angolab tsî !hūb a ǂhabase mario!nâse dī hâ. ǀNais ge Dr Ndumesa ǁîs di mâǂoahâ khoexa!nâsib sîsengu !aroma !kharaga ǂan!gâs māde Namibiab tsî !auga!hūga xu !khō!oa hâ. 2017ǁî kurib !nâs ge Dr Ndumesa, Dakars hîa Senegali !nâ ǂnôas tawa, New African !gôasib ǂan!gâs mādi !nâ, Afrikab tarekhoedi !nâs ǁîsa kaise mâǂoa hâ tsî ǀō-aisa sîsenni, khoen ûiga ra ǀkharaǀkharab ǀkhas a ǀhawe !khais !aroma māsa ge !khō!oa.  ǁKhā kurib !nâs ge Oukwanyama Gaos, Martha Mwadinomho ya Kristian Nelumbusa xu !gôasib ǂan!gâsa ǁîs di ǁguiǂgāsens mario!nâ !oabade khoena mās dis !aroma ge !khō!oa. Douglas X Alexanderi, presidenti Lions ǀHûs dib ge ge mî, ǁîna i a ǀō-aisaba !khaisa, Dr Ndumes khami ī khoes hîa khoen ûigu !nâ ǀkharaǀkharasiba ra ǂgâxa-ū tsî ǁnās !nâ-ū !hūbaiba ǂâibasensa ra māsa nî !gôasib ǂan!gâsa māse isa. “ǀGuitimî tsîs ge Helen Kellersa 1925ǁî kurib !nâ, Lions ǀHûsa a ǁgoaǂui in mûǂam tsî īǁkhā kai khoe-i ǁkhawa-i !ēs mû ǁkhās disa ūhâ hîa huihe tamase hâ tides disas ǁaeba xus ge nē ǀHûsa hui!nâs ǀkha ai!gû garu, ”tib ge ǁîba ǂhôamāǂui-i !nâ ge mî. 


2022-03-15  Staff Reporter

Share on social media