New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nomukunda horowero kavadihundilire diture malikwamo gado monaruwa

Nomukunda horowero kavadihundilire diture malikwamo gado monaruwa

2022-03-31  Staff Reporter

Nomukunda horowero kavadihundilire diture malikwamo gado monaruwa

Josephine Mwashindange

 

Ministera gonodotropa nekuliko nomukunda doponze Erastus Utoni kahundilire vakansela wonomukunda horowero asi vahepa kutara momunene asi yirugana musinke vana hara kureta kovantu morwa awo kwavatumbukira vavatere vantu kooko vatunga. 

Utoni katumbwire nonkango edi poopo kakazegwilire epongo lyedeuro lyovakansela omu kavakapongere nomukunda horowero nadinye 14 navamwe yatumbukira yirugana yoministeli vatare asi dogoro popo yinke varuganako, nomaudigu vagweanekera nago ntani kutara nye asi kutunda opo yinke yina kukwamako, epongo eli lyangesi kalikakereko kevango lya NIPAM kutunda mo 23-24 Nsinano 2022. 

Mbunga ezi Utoni katente asi, ‘’ ose twahepa kutara eyi twaruganako nokutara asi kupi nawa nawa tuna kara unene konyima,’’ nokutara veta zatulisapo epangero omu navatarurura veta zokureta sirugana kovantu, matokoro, kukwama yiruganeso oyo tuna kara nayo, mepangero lyopokatji, nositambo asi turugane nokugava yirugana moomu yawapera. 

Mosiruwo nye sepongo oso, vakansela kavavapulire vagave magano gawo omu vana kurugana, ntani maudigu vana kara nago, nokutara asi oyo yirugana vavapako tayizi mosirugana yimo nye vana kutara kumwe nowo vana kuyavapako magano omu navagwana nokutura mosirugana yirugana eyi vana kuvapa kutunda konoministeli dokulisiga siga. 

Mukaro pokatji kepangero lyepeguru ntani epangero lyonomukunda, kuna hara kulitjangwilira asi likare elikwamo lyokurugana kumwe, nositambo simwe tupu sikuvatera varandi vawo awo kuna kara nye novharerwa dosirongo esi, yimo ana kutanta Utoni. 

Age simpe kahundilire eruganeno kumwe likarepo ntani egwanekero likarepo lyewa, kupitira monomisteli dokulisiga siga omu yina kuliza nongendeseso zepangero. Age kahundilire asi vakansela navenye vahepa kutara momu nene asi vantu vawo yinke vana hepa pomuhowo, morwa vakansela sitambo sawo sokuruganena vantu vawo kooko komavango vakara. 

Utoni katente asi mononzira nadinye edi vana kugenda zokureta sirugana kovantu, maudigu vahepa kugwanekera nago, nye vahayitura nye asi kwato yimwe hena navavhura kurugana hawe, kuna kara nye asi kuna kuvapa magano nonompito peke omu navavhura kupitamo, vaze komeho nelikwamo lyokureta sirugana kovantu. 

Situmbukira setu simwe kuna kara kugava mema konomukunda doponze, tunzugo tokulivaterera, erongo lyontateko ntani lyokuzeruka mosekondere, kugendesa nokukeverera matungo gepangero, nosure dosipilili, kuvhukisa ntani vanambudi.

Posiruwo sooso ministeli zoukanguki, zonondima, ntani zovarugani ado ngesi dimwe vana tulire melikwamo lyepangero dehegumwise yirugana yado konomukunda horowero. 

Mononkango dedi dokuhagekesa epongo eil, ministeragona gonodoropa nekuliko nonmukunda doponze, Natalia /Goagoses, kageve magano gendi kepongo eli asi, nampili ngomu yuna kara noyiruganeso yoyisisu, vakwatesiko vetu nkenye apa vahepa vahepa kutuvatera turuganese oyo tuna weke.

 Mokuhulilira, vakwatesiko vawo kavavahundilire asi vahepa kutara asi matokoro aga vana turapo kaze mosirugana eyi nayitwaredera ministeli zirugane momuwa yipo asi vasikisemo situmbukira sawo moomu sawapera . 


2022-03-31  Staff Reporter

Share on social media