New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / !Nonaǁî ǂharos !khauǁnuib dis haka ǁkhâgu !nâ

!Nonaǁî ǂharos !khauǁnuib dis haka ǁkhâgu !nâ

2021-04-06  Staff Reporter

!Nonaǁî ǂharos !khauǁnuib dis haka ǁkhâgu !nâ

!Hū!nāsi ǂganǀgaub !khauǁnuib dib ge ǁkhawa !nonaǁî !nās ase Wunstaxs 7 !Hoaǂkhaib 2021 dis ai nî ǂharo. Nē ǂharos !nâ-i ge !khauǁnuib tsî disel-i tsîn hoana 50 sentgu ǀkha literi ai nî ǀarohe. !Gomenǁgams !nâb ge ǂganǀgauba !khauǁnuiba N$13.15 tsî disel-e N$13.18 ai nî ǂgan. Nē ǀgapiǀgapis ǂganǀgaub !nâs ge, ǂgurose 50 sentgu ǀkha !Khanǀgôab !nâ tsî ǀKhūǁkhâb !nâ 80 sentgu ǀkha. Nē kurib di ǂguro haka ǁkhâgu !nâs ge !khauǁnuib di ǂganǀgaub ǂharosa ǀhaob ai N$1.80 ǀgui literi ai ge khâi. Maindi tsî ǀgaib ministeris ge ra mî ǁîs a ǂansa, !khauǁnuib ǂganǀgaub di ǂharos nî mûmûsase ǁgâiba xūn di ǂganǀgaugu ai ǁguisa, noxopab sâuǁkhāsiba a ǂkhawusa ǁaeb nēb !nâ. Nausas nēsa a ama, xawe i ge !khauǁnuib ǂganǀgaub ǂharosa ra !aromahe hoa !hūbaisise ra hâ ǀkharaǀkharadi ǂhâsib tsî hōs xūn dis !nâs kōsen ge ǁnān hîa !khauǁnuib ǂharugub !nâ hâna ǁîn di ǂganǀgaugu ǀkha ra ǀhuru tsî ûiba nauna ra !gom!gomba. “ǁÎdi a ǀgapi ǂganǀgaub ǂharodi !auga!hūsise hâdi digu ge noxopa !kharu ge !nona ǁkhâgu !nâ ǁgoea-ai tama hâ. ǂGuroses nē ministeris ge !haras ge, nē kurib ǀguib !nâb oli-i ǂganǀgauba 30%gu xa a !nāsase ge ǂharosa, mâǁawo-o!nâsasib OPECs tsî !nāsa dana māǂui-aon oli-i ǂganǀgauba !khōmais din ǀorodomma ǀnîkhami kō ǀnōb kōsesa. ǀGamǁîse, is ge oli-i ǂhâsiba ǂgui !hūgu !nâ ra ǁgoaxa !hūgu sâuǁkhāsigu nî !gâis ǂgom!gâb tsî mûǂuiba ūhâsa coronas !gâi tama sîsenǂuigu khao!gâ. !Nonaǁîse, hoa !hūbaise gu ǁîga hoan xa a kai sâuǁkhāsi !hūgu aiǁgause, Chinab, USA tsî Europab !hūgu hân ge ra !âubasenhe, ǁnāpa gu nē kurib !nâ ǀgaisa sâuǁkhāsib ǀomkhâisa nî ǁgausa, 2020 di ǁgoaǂuidi khao!gâ. ǀKhūǁkhâb !nâb ge ǂganǀgaub !khauǁnuib diba hoa !hūbaisise US$67.51 xu US$74.21 kōse ge ǂharo tsî diesel-e US$66.37 xu US$69.95 kōse. Nēn ai !gao!gao hâses ge ministeris maindi tsî ǀgaigu disa ǁnāti ī mîǁguiba ge ū îs ǂganǀgauga ǂharo kai. Ministeris ge ǁkhāti a ǂanǂans ge !Hū!nāsi ǀGaib ǂGaes (NEF) nî !Khanǀ ge ǀorose ǂgâxa hōǂgās !aroma N$107.4 miljunsa marisise mâǂgāba tsî ǁnās xōǀkhā N$90 miljunsa ūǂuisa ǀKhūǁkhâb !nâ go hâ !nubusib !aroma.


2021-04-06  Staff Reporter

Share on social media