New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / NSA a kaleka omavalulo ovanhu oneudo

NSA a kaleka omavalulo ovanhu oneudo

2021-07-23  Festus Hamalwa

NSA a kaleka omavalulo ovanhu oneudo

Omukulunhuwiliki wehangano, loku valula ovanhu moshilongo loNamibia Statistics Agency (NSA), Alex Shimuafeni ota ti evalulo eli kwa li la fanekwa lika leko neudo muAnguste ola undulilwa komudo tau ya wo2022, mowedi Auguste molwoo onghalo yombuto yoCovid-19. 

Meenghundafana a ninga naKundana Shimuafeni okwa hokolola ta ti ombuto yoCovid-19 oya ya oilonga yehangano lavo moshipala shaashi itava ka ninga vali omalulo aa kwa li a fanekwa a kale ko neudo. Okwa ti elalakano lokukala inava valula vali ovanhu neudo osheshi opo ku kelelwe etandavelo lombuto ei nokukala va amena ovanailonga ava tava ningi omavalulo.

Okwa ti alushe konima yeedula 10 ehangano loNamibia Statistics Agency oha li ningi omavalulo ovanhu, eengeshefa, nomaumbo, omo mwa kwatelwa eefikola, noipangelo moshilongo,.

“Neudo otwe shipondola opo tu kale twa valula eengeshefa nomaumbo aeshe moNamibia, omo twa mana nale nokuli nokutula omavalulilo kumwe. 

“Onghee oshitopolwa yoku valula omaumbo nasho oshi li oilonga yetu opo tu yandje ouyelele uli kombinga yomwaalu omaumbo eli meni loshilongo,” Shimuafeni ta ti.

Okwa ti ehangano eli ola fimana moshilongo shaashi oha li yandje omauyelele ayooloka eli kombinga omivalu doikondo aishe moshilongo. 

“Onda pandula oshiwana eshi kwali mwa longela kumwe novambelewa vetu pefimbo eshi kwa li tava valula omaumbo, neengeshefa moshilongo. Onghee otwa mona ouyelele uli mondjila eshi mwa longela kumwe nafye,” Shimuafeni ta ti.

Okwa denga omufindo ta ti oshiwana nashi twikile okukala tashi longele kumwe novanailonga voNamibia Statistics Agency momudo tau ya.

“Shiwana natu liufeni komilandu doCovid-19 efimbo keshe opo tu shunife etandavelo lombuto pedu,” Shimuafeni ta ti.


2021-07-23  Festus Hamalwa

Share on social media