New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / NSFAFs ge Taraǁkhumuǁkhâb !nâ Ågapi ǁkhāǁkhāsens maride nî mātare

NSFAFs ge Taraǁkhumuǁkhâb !nâ Ågapi ǁkhāǁkhāsens maride nî mātare

2022-08-23  Albertina Nakale

NSFAFs ge Taraǁkhumuǁkhâb !nâ Ågapi ǁkhāǁkhāsens maride nî mātare

Namibiab Studentn Marisihuib ǂKhâ!nâs ǂGaes (NSFAF) ge ge ǂanǂan, mâǂoa hâ maridi hîa ǁkhāǁkhāsens !âb dide Aoǁkhumuǁkhâb !nâ nî mātare !khaisa. Nē kurib !aroman ge 17 232 studentna NSFAFSa xu marisi ǂkhâ!nâsa !khō!oas ǂgaoÅkhādi ai ra dīÅoaÅoa. Nē mātaresa ge hirihiri!nâ mâsib ge, studentn hîa ge ǁnâuguxoaǁguiba NSFAFS Åkha ge a dīn, !gōsase ǁnān, !auga!hūgu !nâ ra ǁkhākhāsenn ge ǁîn di ǂkhîo!nâsiba marisihuib ǂnamipe a ǂoaxa-ūs khao!gâsa. Nē studentn ge gere mî, ǁîn !aob !nâ hâsa, Ånîn ân tsîn ǁkhāǁkhāsen!âgu !nâ ǁhao tama, maridi Åoasase mātarehe tama amaga tsî îganÅgeb !nâs tsîna hâ, Ånîsin !âidi tsîna nî xoa ǁkhāsa. “ Sida, studentda, !gōsase ǁnāda hîa Namibiab !auga hâda, ge ǂkhîǂâixa tama hâ sadu berosa xu da ra !khō!oa !oabadi Åkha. ÅNî student ge ǁkhāǁkhā!âga xu ra hâbē, sadu noxopa ǁîn di maride mātare tama amaga. !Âide da nî xoatsoatsoa ǁaeb tsîn ge ra Ågū, , xawe da ge ǁawosasi-e ūhâ tama hâ, !âidi tsîna da nî xoa ǁkhāsa, xawe da ǁnâuguxoaǁguiga NSFAFs Åkha Ånai xoa!gao hâ hîa. Toxopa mātare re sida ǁkhāǁkhāsens maride,” tin ge studentna gere !gaesen. !Nāsa !gāsasibab nēs ǂnamipe nî māgab ge ǂoage wekheb Wunstaxs ai ÅgūÅkhāhe hâ i soab aib ge NSFAFs di mîgowaba-aob, Olavi Hamweleba ge mî, nē ǂgaes ǁnāti ī daoǁgaub hîa ra mîb, mâ ǁhōb hoab ǁîb inkinibe Ågaub !oagu ra sîsenǂamhe ti ra mîb !naka ra sîsen ti. Hamweleb ge ǁkhāǁkhāsens !âb tsî ǁnās !auga hâ xūn !aroma ra māhe maridi ǂnamipe ge mî, nēs kōses NSFAFsa N$886 miljuns hîa 76%gu 2022/23 marikurib di mariǂnûiǂuis disa Ånai mātareǂui hâ !khaisa. “Sida ge Åaweǁgui hâ î da !gau hâ 24%gu marisa Taraǁkhumuǁkhâb !nâ mātareǂui, ǂgom!gâb Åkha, student ǁnâuguxoaǁguiga xoa!gaotoa hâ tsî da hoa Ågapi Ågapiǁgau!nâ!khaiga xus tsîna mâtikō surudeb as ǂkhanina !khō!oa hâs Åkha,” tib ge ge mî. NSFAFs ge N$1.4 biljunmarisa nē marikurib !aroma ge ǂnûiǂuibahe, nausas ǂgaesa N$1.6 biljunsa gere ǁkhorebasen xawe. 


2022-08-23  Albertina Nakale

Share on social media