New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oconcordia ya zemburaka ozombura 40 zonḓikameno

Oconcordia ya zemburaka ozombura 40 zonḓikameno

2023-10-13  Correspondent

Oconcordia ya zemburaka ozombura 40 zonḓikameno

Jazema Hangero 

Imwe yozosikore ozonamakuruhungi ndjai tjiukirwa kovahongwa ozonyose poo mbaave ungura nawa, omayuva womasuviro nga kapita ya karere nomukandi womazemburukiro wozombura o-40 zongwatero yayo. 

Oconcordia mwa pitira ozombunga ozengi nḓa kahita moviṱo ovingi vyounane mo horomende na mo tutu tuarue. 

Mokati kozombunga nḓa mu nomutupuke omukuru wovikara Frank Fredericks; omunananyande omukuru wotjimbere Collin Berjamin nai omukuturise wotjira tja Namibia tjotjimbere; Salomo Hei, omunyande omukuru wotjimbere ngwe rihonga ongorongova. 

Ouṋepo wondjuwo ondie yozoveta wotjira otjipirure otjitjavari Bernadus Swartbooi na Utaara Mooṱu na varwe ovengi.  

Otjitjitwa tji tja kondja nozomiṱiri ozeni nḓe riyaruka mozondjaṱu, okukondjisa okurandisa ouvanda wokotjari na vyarwe kokutja ve nikore otjimariva.  Ovahongwa ovakuru, ovanene pamwe nongomainde yotjihuro tja Tjomuise va yandjere kohambwarakaṋa yomasa.

“Ovitjitwa ohamukwa na imbi vi yeta ovandu pamwe nokuvezemburukisa omakurungi, vi nyomokisa ondjoroka nomaunguriro wakumwe pokati kozomiṱiri, ovahongwa notjiwaṋa. 

Tjinene okooku tara kutja otjosikore ya zu pi, i kondja vi nu i nomatokere yeṋe rumwe tji mape yenene pe pahewe ondunge ndji mai zengurura omatokero woharive ngo,”. Uakotora Riruako, ngu honga Otjiherero mbo matja.  

 “Mbi nomutongatima nohange kutja owami umwe wovahongwa ovaṋingandu okuhita pOconcordia orondu osikore ndji tjiukirwa kokutja pe hita ovahongwa vozondunge nu mbe sekamena omahongero wawo,” Uaanazo Murangi, omuhongwa wondondo oseinina uno munyaṋutima.

Ma zeri okuungura nawa komaandero wombura kokutja me kerihonge komurunga tja mana ma katanaure ehupo rokonganda nokukatumba ovanene ve otjovandu mba punguhira ouini wawo momahongero we.  


2023-10-13  Correspondent

Share on social media