New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀŌǁgamseb ǁanǂgāsaben ge ǂkhîo!nâsib !nâ ǁanhâ

ǀŌǁgamseb ǁanǂgāsaben ge ǂkhîo!nâsib !nâ ǁanhâ

2022-02-15  Loide Jason

ǀŌǁgamseb ǁanǂgāsaben ge ǂkhîo!nâsib !nâ ǁanhâ

Loide Jason

Rose-Mary Haufiku

 

ǁAnǂgāsaben !garo!ā ǁanais, ǀAeǁgams !Garo!ā ǁhûi!nâǂharis din ge ǀkhommasa ǂhanub ai ra dī, îb nē ǁanais di ǀoasa !ereamxasiba ū, in ǁîn tsîna omkhâisens ai !ammâisa projekn !nâ !â ǁkhā. 

ǀŌǁgamseb hîa ǀGordabes, 90 kilometerga ǀAeǁgams aiǂoas !nâ ǁgoes ain ge ǁaupexa 600 khoena ǁan hâ, !gōsase sîsenosib xa !khō!namihe tsî ǁkhāsib a ǀkhai amaga !kharaga xūna xu a kurusa ǂnaumâisa omn !nâ ǁan hâna. 

ǁAnǂgāsaben di tsâǀgaub ge ǁîn aixan ge aitsama mâbasen honkhoen nē !āsa nî ǁama!khunis ai!â ǁnāpa ǁan hâ i, tsîn ǁnā-amaga ǁîn tsîna !hūb khoen ra domdore xu omkhâisens proxramgu hîab ǂhanuba ra īǁkhā kaigu !nâ !âsa ra ǁkhoresa. Nē !garo!ās ge ǀgūǁae, !kharaga ǂhanu tama hâ !aroman !aroma ǂhabase !hūb ǂhôan !nâ ge hâ i. 

Komite ǁani, Angelika Karises, ge ge mî, ǀgui ǁaeb ge ǂhanuba ǁanǂgāsabena sari hâ I, īǁkhāsib !nanǀgaiba sī-ūba nis dib ǀkhas khao!gâb ge !garo!ās ǀhonkhoeba nēsa mâ!oa tsî ge mî, nēs nî āǁamaxu!khaigu hās tsî ǂkhawadība ǂgaoǂgao!nâsa. ”Sida ge kliniks, skoln tsî omkhâisens projekn hîa sîsenga ǁanǂgāsabena nî mân tsîna a sī-ūbahe ǁoa !nanǀgaib di ǀkhais xa ra !aromahese. 

Omkhâisens !aroma hâ ǁaxasin a ǀkhais ge ǁkhāti a !aroma ǂkhawadīb mâsib nē !garo!ās ai kaise a ǀgapisa,” tis ge ge mî. Karises ge ǂoa ge kurib hôasoreb !nâ ge nē !garo!ās ai hâ i mâsib hîas ge 23 kurixa Lydia Garises ǁōhâ sorosa !homgu di !ā-i !nâ gere hōheba hâ a ǂgui ǂkhawadīn di ǀgui aiǁgaus ase gere ǁgauǂui. ǀAwa!namn gere !nuris !oagus ge Garisesa sorosise ǂharugu-ūhetoa tsî tarekhoe soros !âba ge ūbāsa i.

Nēn hoan ge !khaeb !nâ ra ī xūna, ǁnā-amaga da ge !nanǀgaiba !hae ǁaeb !nâ hōs !aroma ra ā,” tis ge ge mî.  

Skol-i tsîn ge nē !ās ai ǀkhai tsîn ge ǀgôana ǁaupexa 10 kilometergu xa !nāsa !nūsiba ǀGordabes tamas ka i o Brooklyns ǁga ra skol!gû, xawe kha ge nēskolkha tsîna xrat 1-7 kōse ǀgui hâ. 

ǀAeǁgams !Garo!ā ǁhûi!nâǂharis di awemā-aob, Piet Adamsi ge ge mî,  ǀŌǁgamseb ge aitsama mâbasen ǀhoenkhoen !omǁae a ǁnāsa. 

Xaweb ǂhanuba ǂgui !gôab !nâ ǁnāpa hâ ǁanǂgāsaben !aroma !gao!gao !oabade nî sī-ūsa. 

ǂHanub ge ǀnai !naǀgaiba sī-ūsa ge ǀaweǁgui hâ I, xawes ge nēsa ǀhonkhoen di mā-amsa !khō!oa tama ge I tsî ǁnā-amaga nēsis kōse !nanǀgaib ose hâ.


2022-02-15  Loide Jason

Share on social media