New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ohanana ye lituwa ya fudikwa moixwa

Ohanana ye lituwa ya fudikwa moixwa

2023-03-16  Festus Hamalwa

Ohanana ye lituwa ya fudikwa moixwa

Opolifi moshitukulwa shaKavango West otai konakona oshibofa shomukainhu weedula 26 ou vati a dipaa ndele ta kupulashi ohanana yaye moixwa konima eshi a pulumuna.

Oshiningwanima eshi osha ningilwa momukunda Mile moshitukulwa shaKavango West Omaandaxa.

Inspector wopolifi Raimbert Muronga koshikondo shokuyandja ouyelele okwa hokolola ta ti omukainhu okwa monena okaana kokakadona meumbo lavo nokonima vati okwa kufa onailona ndele te ka tula mo.

Otaku hokololwa kutya okudja opo omufekelwa okwa ka fudika olutu lokaana mekove lambulavo. Omudimba wokaana owe ke lituwa kovakwashiwana eshi va mona oshitopolwa shimwe sholutu lokaana li li kombada.

Opolifi oya ti olutu lokaana ola twalwa koshipangelo opo li ka ningilwe omakonakono.

Omufekelwa oku li moshipangelo ta ningilwa omakonakono opaunamiti ashike opolifi oya koleka kutya ota ka kala a kwatwa po nokukala a holoka momhangu.

Oshiningwanima shikwao, okaana keedula mbali vati oka fya eshi ka wila metale lomeva komukunda Omholo moshitukulwa shaMusati Etivali.

Nakufya okwa tongololwa oye Kremande Jonas, omukalimo womomukunda Omholo.

Omukulunhu koshikondo shokukonakona oimbuluma mOmusati omupedu Commissioner Moses Simaho okwa hokolola ta ti Jonas namukwao weedula omuwoi ou hava di naye meumbo limwe ova fiwa poushiinda omanga ina kwa li a ya keendingosho.

Vati eshi ina a dja keendingosho okwa hanga ounona va dja mo meumbo lamushiinda nokonima okwa landula eemhadi noku litwa mokaana ka fya ka wila metale li li popepi neumbo omo kwa li va fiwa.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-03-16  Festus Hamalwa

Share on social media