New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oibofa 236 youlunga woimuna ya lopotwa moHardap neudo

Oibofa 236 youlunga woimuna ya lopotwa moHardap neudo

2022-08-10  Festus Hamalwa

Oibofa 236 youlunga woimuna ya lopotwa moHardap neudo

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaHardp inspector Linea Heita okwa ti oumbudi woimuna owa londa unene moshitukulwa shaHardap eshi neudo mwa lopotwa oibofa 236 yoimuna yava kwa po.

Omwedi January omwa lopotwa 41, Februali 38, Maalisa 43, Apiilili 35, Mei 23, Juni 23 omanga Juli 33.

Okwa ti unene tuu oikombo needi oyo imwe ya ninga oihakanwa yokuvakwa po kovanhu.

Heita okwa ti ovanafaalama alushe ohava kala va kenyanana eshi oimuna yavo hai vakwa po efiku keshe.

Edi inspector Heita okwe di popya Omaandaxa eshi a ninga eenghundafana naKundana okwa ti ovanhu konima ngeenge va vaka po oimuna ohave i dipayele moixwa ndele tava kupulashi oikafa nomitwe doikombo. 

Heita okwa hokolola ta ti efiku keshe koitaashi yopolifi oha kukala kuhadi oshiwana eshi sheu ya okulopota oimuna yasho yava kwa po kookalyamupombo.

Okwa popya ta ti unene tuu oikafa yoikomba needi oyo imwe hai li tuwa moixwa yakupulwashi. 

Okwa ti unene tuu eefaalama edi dadingilila odoolopa yaMariental odo dimwe dadidilikwa dina omwaalu muhapu woimuna tai va kwa po.

“Oimuna imwe oha shingwa po ndele ovanhu tava ka tula meefaalama davo, omanga vamwe ohava kalandifa oimuna keenhele dokomakule konima ngeenge ei londeke motuwa yaye,” Heita.

Okwa ti opolifi oye shipondola okukala ya kwata po ovafekelwa vamwe ashike ovafekelwa vamwe ina va kwatwa po shaashi iha pa kala pena ouyelele kutya ove li peni.

“Ovanafaalama vamwe ove hole okulopotela opolifi kwalata ngeenge oimuna yavo ya vakwa po, naashi ohashi kala shidjuu kopolifi opo i kale yakwata po ovafekwelwa avo,” Heita ta ti. Okwa ti opolifi yomoshitukulwa oya kala nokuninga oikonga yokuyandja ouyelele koshiwana nghee shina okutonatela oimuna ya sho, ashike oumbudi woimuna onghee tau twikile wau ka pombada. 

Okwa kunghilila oshiwana opo shi kale tashi tonatele oimuna ya sho efimbo keshe, nokukala tashi yandje oilonga kovatonateli voimuna yavo ovalinekelwa.

“Oshiwana na shi kale tashi longele kumwe mokukondjifa oumbudi woimuna, omunhu keshe ta ka monika a londeka oimuna motuwa yaye na kale a lopotwa kopolifi opo a ningilwe omapulapolo,” Heita ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-08-10  Festus Hamalwa

Share on social media