New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okaana ka pya  fiyo omefyo

Okaana ka pya  fiyo omefyo

2021-09-29  Festus Hamalwa

Okaana ka pya  fiyo omefyo

Okaana kokamati keedula nhatu okapya fiyo omefyo Olomakaya efimbo lomutenya meumbo lavo koMahetago modoolopa yaSwakopmund.

Nakufya oye Simeon Innocent Simeon womodoolopa yaSwakop.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa Erongo Ileni Shapumba okwa hokolola ta ti ounona okwa li ve li pondje yeumbo va kalela ombiya yomeva i li pediko. Okwa popya ta ti mumwainamati wanakufya weedula nhano okwa li ta kufa ombiya pediko, omanga okandenge ke li omutumba ka kalela ediko. Opolifi oya ti manga mumwaina kwa li takufa po ombiya, oye muxutuka ndele omeva apyu tawile kolutu laSimeon.

Konima eshi Simeon a pya mumwaina okwa ka lombwela ina ou kwa li eli poushiinda opo e u ya a tale okaana kaye eshi ka pya.

Ina yaSimeon eshi e ya okwa hanga okaana kaye ka mona oshiponga eshi ka pya unene.

Shapumba okwa ti efiku olo ina yokaana ke na kutya okwa ninga po shike shaashi okwa kala ashike ta ti vati okaana ina ka pya unene.

Efiku la landula ko efimbo longula potundi 08h00, ina yokaana okwa didilika kutya okaana ka kena sha omwenyo, vati okwa kala ngaa takwatakwata okaana ashike ita ka u like ke na omwenyo. Opolifi oya ti eshi ne vati ina a mona kutya Simeon okwa xulifa, okwa lopotela opolifi, noshipangelo shaSwakopmund.

Shapumba okwa hokolola ta ti eshi opolifi ya fika, ina yokaana okwa lombwela opolifi kutya ka kwali e na oshimaliwa sholefa shokutwala okaana koshipangelo. Omudimba waSimeon owa twala kokila yoshipangelo shaSwakopmund opo u kale wa ningilwa omakonakono.

Omakonakono opolifi ota twikile mokukonakona oshimbofa shokatendo 3 komomudo 2015 kena sha neameno lounona. 

fhamalwa@nepc.com.na


2021-09-29  Festus Hamalwa

Share on social media