New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okanona komimvo 13 ka kwatwa koonkondo kuwalye

Okanona komimvo 13 ka kwatwa koonkondo kuwalye

2022-11-07  Victoria Kaapanda

Okanona komimvo 13 ka kwatwa koonkondo kuwalye

Victoria Kaapanda

Opolisi moshitopolwa shErongo oyi li molukongo lwomulumentu ngoka anuwa a kwata okanona komimvo 13 koonkondo omanga kwa li ke li nokakwawo okashona kuko miihwa omanga taya kongo iikuni.

Opolisi oya ti, oshiningwanima shoka osha holoka mehuliloshiwike, nomulumentu ngoka okwa li a zala oshinima koshipala opo kaa dhimbululwe kaanona.

Otaku hokololwa kutya omulumentu ngoka okwa li a adha aanona mboka yaali taya kongo iikuni, sho kwa li a kwata po ngoka omukuluntu noku mu mangela omaako konima, e te mu longele iilonga inaayi uka.

Opolisi oya ti okanona hoka okashona kukakwawo oka li ka matukile kegumbo nok lopota oshinigwanima shika, ihe aakuluntu oya adha nale omulumentu ngoka a matuka po.

Opolisi yaNamibia oya ti, okuza omumvo gwa yi, omakwatokoonkondo oga holoka ge li 1 208, omanga nuumvo okuza muJanuali sigo Juli mwa holoka omakwato koonkondo ge li 501.

Omumvo gwa yi omwa holoka omakwato koonkondo ga ningilwa aakuluntu ye li 597. Aakiintu ye li 547 omanga aalumentu ye li 50.

Ya fatulula kutya omuvo gwa yi aanona ye li kohi yomimvo ye li 611 oya kwatwa koonkondo. Aalumentu ye li 21 naakiintu 590. 

Nuumvo omwa holoka omakwatokoonkondo ge li 501. Aakuluntu ye li 256 oya kwatwa koonkondo moka aalumentu ye li 18 omanga aakiintu ye li 238.

Ya gwedha po kutya aanona ye li kohi yomivo, ye li yatano aalumentu naakiintu ye li 240 oya kwatwa koonkondo nuumvo okuza muJanuali.

Opolisi oya yelitha kutya, omwaalu ngoka gonuumvo, okuza ashike muJanuali sigo oJuni, ihe okwa holoka omakwato koonkondo ogendji okuza muJuni sigo onena.

Omugandji gomauyelele mUuministeli wuukashikekookantu Lukas Haufiku okwa li a fatulula kutya omakwatokoonkondo ohaga holoka nomatompelo ga yooloka, sha ikolela kwaamboka haya longo iilonga mbyoka yi nyanyalaleka, shoka sha kwatela mo ongeyo, oonkondo oshowo mboka yu uvite taya vulu okulongela aantu shoka ya hala.

Ta ti, shoka otashi vulu okushonopala nenge okuhula po uuna oshigwana tashi tsikile okulongwa nokufatululilwa kombinga yuuthemba wawo, nokutseya shoka ye na okuninga uuna ya longelwa omiyonena dholudhi ndoka.

“Oshigwana nashi holole omakwatokoonkondo oshinima kaashi li mondjila pomahala agehe kutya okiilonga nenge omomagumbo,” ta fatulula ngaaka.

Oshigwana nashi hulithe po okutala ko omakwato koonkondo onga oshinima osho shi na okukala, oshowo okugandja oombedhi kwaamboka ya ningilwa omiyonena.

Ta fatulula kutya ngele gumwe ha ningilwa omahepeko ngoka oto vulu okumundhimbulula momayihumbato ge, onkalo oshowo eholokopo lye uuna teya pokati kaantu.

Ya ti, ngoka ena uundhigu wuli gaaka ihe ota nyengwa okuthika koosasiona ndhopolisi nandhenge konomola 106 nenge 611 oshali shamuhongi.

– vkaapanda@nepc.com.na


2022-11-07  Victoria Kaapanda

Share on social media