New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Olwoodi pokati kEkwafo noGT Ovanafikola otave li monifa oiponga

Olwoodi pokati kEkwafo noGT Ovanafikola otave li monifa oiponga

2021-08-19  Festus Hamalwa

Olwoodi pokati kEkwafo noGT Ovanafikola otave li monifa oiponga

Festus Hamalwa

Ovanafikola vavali ova mona ouhaku kokakilinika omanga omutitatu taku hokololwa eli moshipangelo, eshi vati va ehamekwa momalwoodi a keshe efiku pokati kovanafikola vomeesekundofikola mbali domOngwediva.

Silas Shiindi weedula 21 a fikola kosekundofikola Ekwafo naJulius Shaamula weedula 19 ha fikola kosekundofikola yaGabriel Taapopi (GT) ova dengwa kovanafikola vakwao pefimbo kwa li tava di kofikola. Otaku hokololwa ovanafikola keefikola edi mbala va tukulwa outondwe, have li ponokele noku hangakenafana ngeenge va shakene mOngwediva.

“Manga ndili mondjila handi di kofikola mOmaandaxa onda shakena novanafikola vatatu vovalumenhu va djala omudjalofikola wokosekundufikola yaGabriel Taapopi. Ova tameka okudengange neengonyo. Eshi va mona handi va dulu eenghono, umwe okwa kufa oshitenda namukwao odopi ndele tava dengenge komutwe,” Shiindi oo e na oivando momutwe ta hokolola.

Ovakwashiwana ovo vali tava ende po ashike opolifi oyao oya hanga nale ovanafikola vokoGT va faduka po. Shiindi okwa twalwa kokapangelo oko a ka hondjwa shaashi okwali a ehama neenghono. 

“Ame onda dengwa Etivali eshi kwali handi di kofikola, kovanafikola vokEkwafo veli vavali eshi handi di kofikola.  Umwe okwa kufa mo ombele ta ti ota dipaa nge ngeenge oda faduka po. Okwa tameka oku dengange moshipala fiyo handi mono oshiponga keisho lokolulyo,” Shaamula ta hokolola. Shaamula okwa ti okwa ka twalwa kuina koshipangelo, nonande fiyo opaife okuna eisho ladinda. .

Ovadali vovanafikola va dengwa ova ya koshitaashi shopolifi yaNgwediva opo vaka patulole oimbofa ina sha nedengo lounona vavo. Ovadali ova ti ova uda nayi kounona vavo eshi va dengwa, onghee otava indile opolifi opo ikale ya ninga ongheedambala yokukala ya kwata po ava vadenga ounona vavo.

Ota kuhokololwa kutya okwa didilikwa ovanafikola vomeefikola edi mbali Gabriel Taapopi nEkwafo hava kala tava dengafana vakwao no kuli ningila omatilifo omadipao. Eshi osha kala nokudana onghandangala oule efimbo pokati keefikola edi mbali.

Shikwao vali okwa hokololwa vali kutya ounona hava di kolukanda kOnawa navo ohava kala tava ningilwa omatilifo kovanafikola vakwao ngeenge veli mondjila yo kudja keetundi, unene kovanafikola vopEhenye Primary School nopOkatana.

“Ounona vopeefikola odo ohava ningile ounona vetu omailifo ngeenge tava i keefefikola dokOshakati tava ti otave va dipaa ndele tave va umbile mokanala komeva. Oshinima esho osha li shetu tilifa neenghono ndele hatu ke sho kopota keefikola oko. 

Meenghundafana a ninga naKundana omukulunhufikola wosekundofikola yaGabriel Taapopi okwa popya ta ti ombelewa yaye oya didilika omukundu wovanafikola tava denge vakwao, onghee okwa ti okwa shiivifila opolifi opo iye mo eenyala moshinima eshi. 

Opolifi oya ti otai ka ninga oyoongalele opo ikale ya ongaleka eefikola edi mbali, nokukala ya lombwela ovanafikola opo va xulife po onghalo ei yo kudenga ovanafikola shaashi osha puka neenghono.

Onghee opolifi oya ti kukeshe omunafikola ta ka monika ta denge vakwao ota kala a kwatwa po meendelelo.


2021-08-19  Festus Hamalwa

Share on social media