New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omadheulo kombinga yomauyelele mOshakati ga hulu

Omadheulo kombinga yomauyelele mOshakati ga hulu

2023-03-24  Victoria Kaapanda

Omadheulo kombinga yomauyelele mOshakati ga hulu

Omalongo nomadheulo ga pewa aanambelewa yokugandja omauyelele mepangelo nomalelo goondoolopa nogopaitopolwa otaga hulu nena.

Omadheulo ngoka kwa li ga gongela aanambelewapitithi yomaulele oshowo aanambelewa ya yooloka okwa li ga tameke Omaandaha, kwa li ga patululwa pambelewa kuminista gomauyelele nomakwatathano gopaungomba Peya Mushelenga. Elalakano lyomadheulo ngoka gomasiku gatano okuuvitha ko aanambelewa mboka nkene ye na okugwanitha po iilonga yawo pamukalo gokutaambathana omauyelele oshowo nkene ye na okukandula po nenge okulonga nomaupyakadhi taya tsakaneke. Omukuluntu muuministeli womauyelele nomakwatathano Audrin Mathe okwa li a fatulula kombinga yongushu yomauyelele.

“Omakwatathano oga simana oshoka ogo haga tseyithile oshigwana shoka tashi dhana onkandangala moshilongo nenge muuyuni opo kehe gumwe a tseye mpoka a thikama nenge shoka tashi ka holoka,’’ ta fatulula ngaaka.

Okwa popi wo kombinga yesimano lyaapopiliko yomahangano guuministeli wa yooloka oshowo nkene ye na okukala ye na ekwatathano naatoolinkundana. Menesia Muinjo, omukuluntu gwoonkundana mehangano lyo-NBC okwa li a popi kombinga yoompango nelandulathano lyomahangano gokupititha omauyelele.  Andreas Frai gwo-NBC naye okwa li a gandja omalongo kombinga yaanambelewa haya longo nomauyelele ya yooloka okungushupaleka noku eta po oonkundana.

Omadheulo ngaka natango okwa li ga ningwa oshiwike sha zi ko koshitopolwa shOtjozondjupa.

Uuministeli womauyelele nomakwatathano gopaungomba moshitopolwa shOtjozondjupa owa pititha kutya omadheulo ngoka okwa li ga thindi unene omuthindo kombinga yomahepeko ga yooloka okupitila komalungula.

Aanambelewa ya yooloka kwa li ya gongala nokwa li ya pewa omalongo nkene ye na okwi ikaleka kokule nomahepeko gokomalungula. Aaniilonga ayehe yepangelo nomahangano ga yooloka oya kumagidhwa opo ya ninge omayindilo gomadheulo goshali okuza kepangelo okupitila kondjukithi Raimo.Egumbo@mict.gov.na nenge DICTD@mict.gov.na.  Natango otaya vulu okupula omauyelele konomola 061 283 2676.

 


2023-03-24  Victoria Kaapanda

Share on social media