New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omahongero kehi yekende etarero, Ritja iri mEpukiro

Omahongero kehi yekende etarero, Ritja iri mEpukiro

2023-03-10  Kae Matundu-Tjiparuro

Omahongero kehi yekende etarero, Ritja iri mEpukiro

OviÞo peke peke novananÿero, ombango nozongari  moomahongero mEpukiro no ngondoroka yaro  noku parangisa morukondua rwa Maheke, Oritjaine ndimariyende mavi woronganene mOmauozonjanda na Kovimburu.

Povitjitwa vivari ovinanÿengu, tjimwe tjitjiri okutokotora oamhongero mOkarukondua nokueynyandja ondjerera kovahongwa momihunga peke peke vyomerihongero nomerikizikiro koruyaveze kehi yonganda indji o Ritja. 

 Tjitjiri otjitjitwa wina puma pe undjirwa ovanane vombazu no vahanednu varwe mo tjiwaøa okuyeta ohambwarakaøa yawo tjinga omahongero ayeheri oyo zomitiri uriri nungwari wina ovanene averi orupa orunene no ru nahepero tjinene. 

Otjitjitwa ozosikore azeendano mOkarukondua, za Mauezonjanda azeembari yombutiro noyo kombanda, Onderombua ya Kovimburu; Omuhaturua ya Tjimanangombe no Morukutu ya Tjiyarwa ozo azeendatu nderi ozondondo yombutiro, muzenorupa. 

Osikore ya Mauezonjanda ombura ndjazuko momatorero wondondo yo 11 no 12 yaungurire nawa tjinene kutja omo Rukondua rwa Maheke poo omehi arihe. Munao Orata yOkarukondua, Pakkie Pakarae otjenina kuvanga ondende kaparukaze yokutja Okarukondua ahe kayaruka ombunda nu ngwari kerondere komaunguriro omawa wombura ndjazuko okuyeta komrungu kutja tjinene osikore ya Mauezonjanda pondondo yo 11 no 12 irire imwe yozosikore ozohona, ndoovazu kairirire ondenga mozo ndenga poo ondenga ndenga. 


2023-03-10  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media