New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ombaanga inohange kutja omahongero kayari omugandjo

Ombaanga inohange kutja omahongero kayari omugandjo

2022-06-03  Kae Matundu-Tjiparuro

Ombaanga inohange kutja omahongero kayari omugandjo

Ovanarupa 65 avehe kumwe  peke peke vo va Þuta mo vi tamba peke peke vio u Þuta muwo mu mwari ovakazendu o 28 no mi tanda o 15 omba karere no ma hongero wo ututa mo Komumbonde tja Pukiro Oritjatatu, ndari Eyuva ra Africa.

Omahongero inga kehi yOmbaanga yOtutumbo nOvikunwa, yari mo u Þuta wo zo hunguriva, ovikunwa, omaunguriro wo vi kuria vio vi namwinyo, ozonyanda no u Þuta ouhandjauke  no u hovekwa. Ombura ndja zuko omweze imbwi tjingewo o mbaanga indji otjiyari no ma hongero mo tjirongo ihi nga yandjerwe i Ndanduu Ngaruka na Hanks Saisai na Elvid Upendura okuza ko Ministeri yOtututmbo nOvikunwa. 

Ngaruka, omutjiwe no mu yandja ndunge ko ma hongero ko mbaanga indji, matja uno hange no makarerpo wo vaÞuta otjikando ihi, oyo nga yerurukire tjinga na mbano ovaÞuta ava hara ombango. Tjingetjo matja uho hange kutja nambano nu tjinene mena ro ma hongero wombura ndjazuko, no mata omawa, ovakune va kuna nu vauta oku ri ungurira ovikuria oveni na wina oviriwa vio vinamwinyo.

Tjigetjo matja pa kara ondanakurio onditi mo ma randisiro wo vikunwa tjinga ovingi viavio avi randisiwa ko zo nganda mo tjirongo poo ovirongo ovi raranganda no va kune. Posia moruyaveze o mbaanga ma ivatere otjikunino tjo vakazendu tja Komumbonde no ku ritjangisa ko Tjirata tja Namibia Tjovikunwa otjo vakune. Kutja veyenene oku pwira mo me ri tiakaneno peke peke watjo okuvatera ovakune mo ru kondwa. Tjingetjo o mbaanga indji inondando yo ku vatera no me ritungiro wo va kune na wina oku ve vatera no ndjiviro yo ku tiasana no kutj wina owo vekune imbi ovitamba peke peke mbi ma vihepa. Imba mba kawondja okapaze ko nguti okurira ovakune vo ndondo onditi, ombaanga ma  i vevatera okuranda viungurisiwa mbi ma viyerurura ondondo yawo yo ma unguriro. 

Munao ombaanga otjiino' hange no ma hongero wayo nu wina otji ya hara ombango kutja nangwari omahongero wayo yeno' maheya ko vatuta owo tjinga ava twa mo ma unguriro ondunge yo ma unguriro ndji va pewa po ndji va hongwa iyo mbaanga indji tjimuna ovakazendu va Komubonde tji vauta otjikunino tjo vi kunwa peke peke. Po ma hongero inga pari ovatuta varwe va Tjijarua, Otjimati na Tjiwarongo. 


2022-06-03  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media