New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ombudsmanni ge 2 890 ǂkhîo!nâsib !gaesende 2021 !nâ ge !khō!oa … Dyakughab ge hoa ǀkhākha ǂan!gâsa ra aimâi

Ombudsmanni ge 2 890 ǂkhîo!nâsib !gaesende 2021 !nâ ge !khō!oa … Dyakughab ge hoa ǀkhākha ǂan!gâsa ra aimâi

2022-05-17  Aletta Shikololo

Ombudsmanni ge 2 890 ǂkhîo!nâsib !gaesende 2021 !nâ ge !khō!oa … Dyakughab ge hoa ǀkhākha ǂan!gâsa ra aimâi
Top of a Page

Ombudsmanni Beros ge ǂoa ge kurib, 2021 !aroma 2 890 ǂkhîo!nâsib !gaesende Namibiab a ǂhabase ge !khō!oa, ǁîna xub !nāsa !âb 378 ǁhōn diba a Oshana ǀkharib dise. 

Basilius Dyakughab, ǀgūǁae ge nē !haros !nâ a !gaeheb ge nēti ī mâsib !nâb ǁîba ǁnā ǁhōb !nâ a !â khoena ǀguipa ǀhaoǀhaos tsî ǁîb beros ra mā bi ǀgaib tsîna sîsenū tsî ǂhanu-aisiba nē !hūb !nâ oaǀkhī-ūsa ǁawoǁawosa gere ǀgonǀgon!gao. 

ǁÎb ge nēsa ǁnāpab ge khoexa!nâ sarisa Namibiab ǀawas ǀkharigu di ǀkharisi mûǂamaon ǀkha ūhâ i soab ai ge mî. 

“Tita ge hoaǁae khoen ǀkha !hoaǁaresa  !gâi!gâba sī!nâs dib ase ra ǀgonǀgon!gao, hîa ǁnā khoe-i ǂkhîo!nâsiba go māǂgā-i tsî ǂkhîo!nâ-aihe a khoe-i tsîna ǀguipa hā-ū tsî īǁkhā oresa hâ a !gomsiba hības !aroma,” tib ge Dyakughaba ge mî. 

ǁKhātib ge ǁîba gere ǀgonǀgon!gao !khais ge ǁîb “xūnab hā nî ǀkharaǀkharase hā tamasa”  xawe, ǀnai a ǁguisa !hūǂhanub di ǂgaoǀkhādi ǀguidi nî dīǀoaǀoahesa mûǂamsa. 

“Ombudsmanni ge buruxa ǀgaiba xūna ǀkharaǀkharas !nâ ūhâ, tsî xūna !gâiba !oa ǀkharaǀkharas ge nēpa a dana !gomsi. 

ǁÎb saris ǀawas ǀkharigu di !â-i aseb Dyakughaba ra ôa-ams ge ǁnā ǀkharigu !nâ ra !nurihe !gomsina ǂanǂui tsî ǀkharisi ǂgaeǂgui-aon ǀkha !hoaǁare tsî mâtin ǀnî !gomsin hîa danasa ra ǀhōǂuina oresa a hōba ǁkhās tsîn ǂnamipe ǀawemāsa. 

Mâtikō !gôab ǁhōn oresa hōbahe hâs di dîs aib ge Dyakughaba ge mî, !nāsa ǁhōn ǂoa ge kurib din oresa ge hōbahesa, nausab !gôaba ge mā tama i xawe. 

Khoraǂui beros sîsenga hoa ǀkharigu ǁga 

Dyakughab ge mîs ge, !nāsa khoen, !gōsase !garo!ā ǀkharigu din Ombudsman-i beros hâba !aromasa a ǀū tamas ka i o ǁnâu!ā tama tsî ǁkhātin ǂhanu-aisib !aroma ǁnā berosa xu a ǂnoabahe ǁkhās tsîna a ǀūsa. 

ǁNā-amagab ge ǁîba nē beros sîsensenxasiga hoa ǀkharigu ǁga ra khoraǂui ǂgao. 

“Sida ǁkhoreb ge hoa 14 ǀkharigu !nâb sida sîsenna nî ǂanhesa, nēsi da ūhâ koro berodi ǀguidi ose, tsîs ge nēsa 32 aitsama mâbasens digu khao!gâ !gâise mûsen tama hâ. 

ǁNā-amagas ge !hūǁîn a ǀūsa nē beros Ombudsmanni dis ǀhûhâsiba ra ǂnûǁkhaebasa, ǁîn di ǀkharigu tsî ǀhûhâsigu !nâ da mûhe tama xui-ao,” ti hâ mîmâisab ge ge dī. 

 

ǁGoaǂuidi

Nausas Beros Ombudsmanni disa a aitsama mâbasen hâ ǂnûiǂgā, xaweb Dyakughaba !gomsib ase ūhâs ge, ǁîn ra Ministeris ǂHanu-aisib dis !naka hâ direktorats ase sîsensa. 

“Nēs sida !aroma ǁgoaǂuis ase ī, sida ǁkhāsib ra ǁkhaemâihe tsî ǁguiǂams nē beros disa ǀoasase dīǂuisa ǂgoaǂuis ase ība  amaga, ministeris ai da ra !gâbasen sida ǁguiǂamde dīǂuis !nâ xui-ao. 

ǁNāpa i ge ǀguis khami ī !gaeǁare-i tsîna nē beros tsî ministeris hâra ǁaegu ǀkhai,” tib ge Dyakughaba ge mî.


2022-05-17  Aletta Shikololo

Share on social media
Bottom of a page