New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omkhâisens Marisâuǂgaes ge N$279 miljunsa SMEdi !aroma 2021 !nâ ge mā

Omkhâisens Marisâuǂgaes ge N$279 miljunsa SMEdi !aroma 2021 !nâ ge mā

2021-04-20  Maihapa Ndjavera

Omkhâisens Marisâuǂgaes ge N$279 miljunsa SMEdi !aroma 2021 !nâ ge mā

ǂKhari tsî ǁaeguǀnōb ǂharugun (SMEs) hîa kaise a ǂhâǂhâsa !âsa !hūb di sâuǁkhāsiba omkhâis tsî ǀkharaǀkharasiba ǂgâxa-ūs !nâ ra ǀhurus ge mûmûsase Omkhâisens Marisâuǂgaes Namibiab (DBN) dish xu !gâiba ge ǀama. 

SMEna marisihuiba nî hōse is ge kaise a ǁgariǁgarisa, ǁnāpa-ū ǀguib sâuǁkhāsib ǀomkhâis tsî omkhâis mǁkhāsiba ǁgoe ǁîn a !narixū sîsenmās diba amaga. 

!Aorosasigu hâ SMEna ǀgaisa marisihuiba hōs !nâ !khais ge ra !aroma supu tama i hâsa nē ǂharugu-aona marisâuǂgaede xu ǀkhuwiǀgaugu !nâ ǂgâse īsa. 

DBNs ge 2019/20ǁî marikurib âs !nâ N$279.3 miljunsa ge mā-am, ǀhaob ai di 318 SMEdi xa nî ǀamahese hîa 24.5 persentgu hoa !khō!gâhe ge maris disa ra ǂnûǁkhaeba. 

Nēs ge 2019/20 di kurikorobe !nurib DBNs dib hîa ai!â gere ǂoa wekheb ai ministeri mariǁhōn dib, Iipumbu Shiimib xa parlementsa gere ǁgui-ai!âheba xu ge ǂoaxa. 

SMEdi di marisi ǂkhâ!nâsa hōs ge ge !aroma 926 ǀasa hâhâ nî sîsengu tsî 1 696 ǁaerob ǀgaiba nî hâ sîsengu ge ǂnuwihesa. 

SMEn ge !gâi!gâ!nâ ǁaxasin ge ǂharugu !oabadi, ǂharugu!khaiga oms, hoa!nâ-aixa omkurus, ǁgau!nâs, ǂurusib, ommās, !hūdi tawa ǂgaoǀkhāsa !oabade sī-ūs, xūkurus, !narisarimas tsî !gûkhoe!khoen aiǂhomidi, !narixūn tsî ǁîn ǀkha ra !gûǁare !oabade mās tsî ǂgui ǀnōb !nâ xūna ǁamaǂgā tsî ǁamaxūs hâna. 

Omkhâisens Marisâuǂgaes Namibiab dis Sîsenǂuira Mâisab, Martin Inkumbib ge ǁnā kurikorobe !nurib !nâ ge mî, 2019/20 !nâ ge !khō!gâhe N$150.9 miljuns ge ǂharugu !oabadi ǁaxasin !aroma hâ isa. 

“Nēn ge ǁnaetisase ǁnâuguxoaǁguigu ai a !gao!gaosa projekdi hîa ǁamaǂgans tsî xūna ǁkhaeǁnâs ǁnā xūn disa !khōǂgā hâ. ǁKhātib ge SMEna !khōǂgā hâ marisihuiba ǁnâuguxoaǁguigu tsîna omga ǂnuwis !nâ ūhâ. Hoa !kharaga SME ǁaxasin hîas ge DBNsa marisihuiba a mābana xun ge 78.2 persentgu dina ǁnâuguxoaǁguib ai a !gao!gaosa. 

Nēn !khōǂgā hân ge ǁkhāǁkhā!nā-omde oms, omna oms, ǂurusib !oaba!khaiga oms tsî daoga !gâi!gâi!nâ tsî !gâi mâsib !nâ ūǀgaras tsîna. ǀKharisise, is ge ǁKharasa hoan xa a kai maris N$78.8 miljuns disa ge hō, ǀKhomasa N$45.4 miljunsa tsî Erongoba N$33.9 miljunsa.


2021-04-20  Maihapa Ndjavera

Share on social media