New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omkurus ǂharugub !aromas ǁîsa hoan xa a ǀoro mātaremaris ge nî ǀarohe

Omkurus ǂharugub !aromas ǁîsa hoan xa a ǀoro mātaremaris ge nî ǀarohe

2022-11-01  Staff Reporter

Omkurus ǂharugub !aromas ǁîsa hoan xa a ǀoro mātaremaris ge nî ǀarohe

ǀGamǁî kurib ǁnāti ī ǀhûǁarebese ge !Khaitsâb 2021ǁî kurib !nâ a ūhe ǁnâugumîǁguib, Omkurus ǂHarugun ǂNûiǂgās Namibiab dis (CIF), ǀUrin xūkurub tsî nauhâ Sîsenaon ǂNoaba!nans (MANWU) ǁaegub tsî 2 ǀHōǂgaeb 2021 dis ai ǂHanub ǂHanusiǂan!gâs ǂKhanib 7675ǁîb !nâ ǂhaitsise a ǂanǂanheb dib ge 2 ǀHōǂgaeb 2022 dis ai nî sîsentsoatsoa.

Nēs ge ra ǂâibasen ǁîs hoan xa a ǀoro maris hîan nē sîsenaona nî !khō!oas 2.6 persentgu ǀkha nî ǀgapiǀgapihesa. 

Nēs ǂâi!nâǁguisa ǀgapiǀgapis ǂnamipes ge CIFsa ǂoa ge wekheb Donertaxs ai gere !gā!gā, nē ǀgapiǀgapis hoa!nâ-aixase hoa ǂharugub !nâ hâ sîsenaon !aroma ra hâ mariǂnûikhâi tamasa, xawes ge ǀhûǁarebese ge nē ǂnoaba!nandi ǁaegu a ǁnâugu-aihe !âgu ǀguiga nî !khōǂgā. 

Nēsis kōse hoan xa a ǀorose ǂnuwis tsî xūkurus !âb !nâ ǁîsa ra mātarehe maris ge N$17.38 ǂHanub ǂHanusiǂan!gâs ǂKhanib 7675ǁîb !nâ ǀgui iri !aroma mâ. Nē maris ge nē kurib di ǀHōǂgaeb ǀamsa xu N$17.84 ai ǀgui iri !aroma nî tsoatsoa. 

CIFs hîa ǁnā ǁnâugub di !nandi di ǀguis  ra mîsa !oan ge ǁnā ǁnâuguxoaǁguib !nâ ge !khōǁare hâ sîsenaon !aroma a sîsenxa, ǁî-i ga a GIFs di ǁani tamas ka i o ǁani tama i xawe. 

Sîsenmā-aon ge a !norasa nē mîǁguisa maris xa !nāsase ǁîn sîsenaona mātaresa, hanab ga ǁîn ǁkhoreba ti a hâo. Nēs ge ǁkhāti hoa sîsenaon tsî sîsenmā-aon !aroma ǀguitikō-o!nâsiba nî ǁaraǂui, !gao!gao mātartes nî ǀguis karao. 

Nausan, nau hâ hāǀaro ra !gâi!gân sîsenaon ra !khō!oana aibe ǁnāti nî hâǀgara, ǁkhawas ǀnî ǁnâugusaa ǂnoaba!nandi ǁaegu nî hâs kōse.  CIFs di danasîsenǂuira mâisab, Bärbel Kirchners ge ge mî, hoa sîsenaon nē ǂharugub !nâ hân ra ǂgaoǂgao!nâhesa in ǀhûǁarebese ge mîǁguihe ǂgaoǀkhāde ǁnâuǀnam.  “ǂAn da a tsî ra ǁnâu!ā !khais ge sada ǂharugub !nâ da ǁgoaǂuide ūhâ tsî !gomma ra ǂgaesa, aiǁgause hâs ge ǀoro ǁguiridi, !khauǁnûib di kaise ǀgapi ǂganǀgaub, !auga!hūsi omkuru-aon ǀkha hâ ǀnûgudi, tsî nēn xōǀkhā hâb ge a mātares !gomsi.” tis ge ge mî.


2022-11-01  Staff Reporter

Share on social media