New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omukainhu vati a kwatelwa onghonga motuwa

Omukainhu vati a kwatelwa onghonga motuwa

2022-08-12  Festus Hamalwa

Omukainhu vati a kwatelwa onghonga motuwa

Omukainhu weedula 24 okwa kwatelwa vati onghonga motuwa konima eshi kwa li a itavela va shakene nomulumenhu oo.

Oshiningwanima osha ningwa Osoondaxa kEkuku mOshakati ashike opolifi oya lopotelwa Etivali.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaShana Inspector Thomas Aiyambo okwa hokolola ta ti nakuninga oshihakanwa ova shakena nomufekelwa kendiki lomangeshefelo loGame nokonima ove lipa eenomola deengodi davo.

Okudja opo vati omufekelwa okwa dengela omukainhu oo opo va shakene naye kEkuku.

Opolifi oya ti nakuninga oshihakanwa okwa dimina ndele ta i komufekelwa.

Eshi omukainhu a fika okwa ya meni lotuwa ndele tava kala va tula po omahokololo nokonima omufekelwa okwa pata po potuwa.

Vati okudja opo omufekelwa okwa longela omukainhu oilonga yomunyonena yopaixulo eshi va ya naye moixulo inashi dja kehalo laye.

Nakuninga oshihakanwa okwa ka lopotela opolifi nokonima omufekelwa okwa kwatwa po.

Omufekelwa ota holoka momhangu yaShakati Etitano eshi ta pangulilwa oshibofa shekwatonghonga, nomakonakono opolifi otaa twikile. fhmalwa@nepc.com.na


2022-08-12  Festus Hamalwa

Share on social media