New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omulumenhu a ponokelwa ndele ta lemenakwa kookalyamupombo

Omulumenhu a ponokelwa ndele ta lemenakwa kookalyamupombo

2022-08-04  Festus Hamalwa

Omulumenhu a ponokelwa ndele ta lemenakwa kookalyamupombo

Festus Hamalwa

Omulumenhu weedula 43 okwa lemanekwa nokukufwa omaliko aye konima eshi a ponokelwa kookalyamupombo meumbo laye. Oshiningwanima eshi osha ningilwa kOmafo modoolopa yaHelao Nafidi moshitukulwa shaHangwena moshanga shomutenya lwopotundi 14h00 Etivali.

Nakuninga oshihakanwa okwa kufwa oshimaliwa N$123 200 nongodi yopeke i li pongushu N$3 200. Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaHangwena Sergeant Andreas Nghiyolwa okwa hokolola ta ti nakuninga oshihakanwa okwa li a ka nana oshimaliwa shoN$120 000 kombaanga yoStandard Bank mOshikango.

Vati okudja opo okwa ya kombaanga yo-FNB opo ka shendjele oshimaliwa shaye moimaliwa yaSouth Africa. Opolifi oya ti okudja opo okwa ya keumbo laye opo a twale ko oinima imwe oyo kwa li a landa efiku olo.

Ovafekelwa ovo mboli ova kala ashike tava lifa nakuninga oshihakanwa kutya okwa uka peni eshi a dja mombaanga. Vati manga nakuninga oshihakanwa e li meumbo laye okwa ponokelwa kovafekelwa vatatu vovalumenhu ve kwete eendjebo neembele deekapi.

Ovafekelwa ova tameka oku ulika omulumenhu oo ondjebo moshipala tava pula oshimaliwa shaye e shi e kwete.

Okudja opo ovafekelwa ova umba ondjebo mombada ndele tava tu nakuninga oshihakanwa nombele mepepe loikando ivali fiyo tave mu nyeke omaliko aye.

Opolifi oya hokolola tai ti ovafekelwa ova faduka po diva va uka motuwa yavo. Kape na omufekelwa a kwatwa po fiyo opapa shaashi kape na ouyelele kombinga yovafekelwa ovo. Oshimaliwa noshoyo ongodi yopeke inai monika fiyo opapa onghee omakonakono opolifi otaa twikile.

Opolifi oya kunghilila oshiwana opo shi kale alushe sha kotoka ngeenge shi li keembaanga shaashi okwa didilikwa ookalyamupombo paife ve lininga vokulifa ovanhu ngeenge tava nane oshimaliwa shihapu.

Opolifi otai indile moshiwana kwaau e na ouyelele kombinga yovafekelwa ava opo oshiwana shi kale sha lopotela opolifi keshe i li popepi.

– fhmalwa@nepc.com.na


2022-08-04  Festus Hamalwa

Share on social media