New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Omuthiya kuna kuhundira vatungimo vatjangese mavango gawo gonomutangu

Omuthiya kuna kuhundira vatungimo vatjangese mavango gawo gonomutangu

2021-04-29  Obrien Simasiku

Omuthiya kuna kuhundira vatungimo vatjangese mavango gawo gonomutangu
Top of a Page

OMUTHIYA - Kutunda tupu apa vatura asi doropa zaOmuthiya yizo nazikara doropa zonene momukunda gwaOshikoto mononyuku dina pitipo, nomutangu devhu yipo nado datameke, unene mavango nye gevhu aga vatura asi gokutunga vantu, ntani kapi vahafera nawa nawa omu vavaturapo. Konyara nomvhura 13 omuthiya yipo zakara doropa, mukaro gwangesi kwakara nye vantu kapi vaguhafera. 

Vakansela, makura, yipo nye vana kupulisira navenye vana kara noudigu vatjangese maudigu gawo yipo asi vatare omu navavhura kugagusapo mwankenye udigu. 

Sivike kasipwireko, vakansela kavatulire mbudi omu monosayitunga omu vana kuhundira asi vatungimo navenye vana kara noudigu vahepa kulitjangesa nokugava udigu wawo. 

Awo kuna vape nye dogoro mo 05 May vature nye maudigu gawo ogo momberewa. 

Siruwo sina siki omu natutura nye udigu ou kehagero, morwa sininke sina kara asi kuna kunana unene ntani siruwo sina piti. 

Yipo nye asi ose tuna kuhundira vatungimo vature nayinye eyi patjangwa makura ose tutare asi ngapi natuugusapo, yimo ana kutanta mukurona godoropa John Ndeutapo.

Age kahundilire vatungimo vagave maudigu gawo, ntani asi vahepa kusiga mukaro ogu vana kuhuyunga asi udigu wawo, ano apa ngesi tuna kara nye asi tatu kagusapo udigu wangesi. 

Awo kuna kara noudigu morwa mukwatelimo pamberewa gomukurona nage gumwe ana hamene moudigu wangesi. 

Vatungimo kapi vana hafa morwa woowo vana kugazarera asi yiwo varugana umbondo wangesi, yiwo henma vana kutambura maudigu gawo. 

Ose kapi natukara nye nomagano peke, koudigu wangesi. 

Nampili asi munamberewa gwetu nage kuna hamenemo ose twahepa kugusapo udigu ou. 

Ose kuna kuyitura poruzera nava vana hara kuturamo mapateneso, yipo asi nayinye twahepa kuyitura poruzera. 

Vatungimo kwagava masivano komukwatelimo pamberewa Simon Nghuulondo asi nage gumwe gagusa evhu pwahana asi paveta pomukunda Onakasino, evango eli lyakara asi murudi godoropa, omu yina kumoneka asi komeho oko murudi kuvhura gukarunduruke. 

Apa nye katumugwene alimburureko, Nghuulondo, katente asi age kapi nalimbururako koyo, ntani kapi natambura epuko ntani kapi ana kupatana asi kapi gagusa evhu pwahana asi paveta. 

Mukaro nye ogu gevhu eli ngesi kuna kugutara nye mukurona godoropa, makura kapi nani kara nononkango dokulimbururako.

 Nye ngesi ame kuna kara tupu niondindire yitundwamo, yimo ngoso ana kutanta.

mukurona godoropa kageve magano gendi asi vantu vahatura yininke yangesi mokutara muntu momundinda gwendi, nye vahepa kutara asi ngendeseso ngapi ngazikara.


2021-04-29  Obrien Simasiku

Share on social media
Bottom of a page