New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omutjise mbwiihamisa ehuri wa yanda, nu imbwi we piu no rwemo mauhakwa

Omutjise mbwiihamisa ehuri wa yanda, nu imbwi we piu no rwemo mauhakwa

2022-03-04  Kae Matundu-Tjiparuro

Omutjise mbwiihamisa ehuri wa yanda, nu imbwi we piu no rwemo mauhakwa

Nandarire kutja nai kotjiveta omtambukiro wo mu tjise imbwi mbuu hamisa ehuri, Hepatitis E, weya ko ma yandero mo Namibia, orupa rouveruke ka runa oku rara nu ma ru kara ama ru tjevere kutja ka una ku tambuka koupe.

O Ministera yOuveruke nOmbwiro yOtjiwaøa, Onganga Kalumbi Shangula, matja. Watja nao po mbongarero yo zo mbuze Oritjatatu mo Tjomuise wina tja tjivisire oma mu nikiro wo mutjise imbwi, wepiu no rwemo ayo otjindjumba,  o Typhoid Fever,  mehi owo mbwa ku twa ko ma tambukiro wawo mo South Africa. 

Oku kengeza ko ma kotokero wo Hepatisis, orupa rouveruke ma ru kara ama ru u tjevere mo tu kondwa itwi: Otjomuise nganduu tjiyeri 16 komweze imbwi, Seninarindi; o Kanduu nganduu ko ma yandero wo mweze; Ezorongondo nganduu tjiyeri 16 ko mweze mbu ma uyende, Kozonjanga, na Kahao nganduu tjiyeri 24 ku Ngarano. Ndoovazu okuza ku nai nganduu ko ma yuva ingo omutjise imbwi ka umunikire rukwao mot u kondwa itwi, okutja opuwo katuna kuuhara ama tu tjeverwa poo oku tarerwa iyo rupa ro u veruke. 

Ohunga no Hepatitis E, Shangula matja otjitarero ma tji raisa kutja omutjise imbwi mo Namibia uheruka no ku hino' kupokasana.  Oviveke o 20 mbia kapita, nduri oruveze ondwi yawo mu u hoanapara, pakara o vikaøena wawo o 33 posia ovavere o 24 muwo aveisiwa. Muviu muwo omba munikwa no mu tjise imbwi uriri hamboumwe muwo mbe u muna mo viveke imbio o 20 mu wa sere oku honapara. Vetatu okuza mOtjomusie na Zorongondo, Kanduu na Kahao omuvere umwe mo  tjirongo atjihe. Posia kapena umwe mo va vere imba wo omutjise imbwi wa ye nenwa oku yauzwa mo ma tarerero wo mbinÿu yao iyo zonganda ozo ndare zo mitjise mo zo mbinÿu. 


2022-03-04  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media