New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ondangwa kuna kutengwidako kokuwoko kosure zaValombola

Ondangwa kuna kutengwidako kokuwoko kosure zaValombola

2022-09-29  Staff Reporter

Ondangwa kuna kutengwidako kokuwoko kosure zaValombola

Malakia Nashongo 

 

Ondangwa-awo kuna kuyimona asi mokugavako kuwoko kovatungimo , ndango zegendeso doropa kavatulirepo eruganeno kumwe nosure zaValombola Vcational Training Centre vagave edeuro lyokutura nomulihu ntani kudiwapayika nsene dina zonauka elizuvho eli talikara lyonomvhura ntatu, eruganeno kumwe eli nalikara elikwamo lyokutwikira.

 Mukurona godoropa Paavo Amwele katente asi nampili ngomu asi epangero lina kara nononkambadaro dokuretesapo yirugana, sinzi sovadinkantu vetu simpe kuna kara kwahana yirugana. 

Age kuna kuna kuyimona asi navavatera epangero mokugusapo udigu ou wepiro yirugana una kara kovadinkantu vetu.  

Udgu wepiro yirugana kapi una kara asi wepangero tupu, nye kuna kara udigu wetu ose vaNamibia natuvenye.yiyonye yaninkisa asi vakansela negendeso lyo VTC vatlisepo etokoro lyangesi vatameke nelikwamo lyokudeura vadinkantu vakare noudivi ntani unkurungu apa navakamana elikwamo lyangesi. Awo kuvhura nye vakakare nongesefa zavene omu nawo ngavakakutako vakwwo vamwe. 

Yimo ana kutanta Amwele. 

Age katente asi vakansela kuna yimono asi nkarapamwe we zakara noudiwi nkenye apa kufunda , yipo nye vana karere nelikwamo lyangesi. 

Mukurona pamberewa zaOndangwa, Ismael Namugongo katente asi ndango kapi kwakarerapo kugava yirugana kwelike, nye nawo kuvaterako konkarapamwe. 

Elizuvho lyokuruganena kumwe kuna kara asi Ondangwa nawo kuna kugavako kovatungimo vawo mokuwapukurura ekonomi lyodoropa ntani vantu vetu nawo vakare tavagwanenemo uwa. 

Malakia Nashongo murugani koministeli zo MICT Oshana


2022-09-29  Staff Reporter

Share on social media