New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ondangwa kuna pungura silinga zokuwapayikisa nonzira

Ondangwa kuna pungura silinga zokuwapayikisa nonzira

2022-05-05  Victoria Kaapanda

Ondangwa kuna pungura silinga zokuwapayikisa nonzira
Top of a Page

Awo kuna hara kuwapukurura nonzira yipo asi mahauto gahakara hena matangayi monzira zonene, ndango zodoropa zaOndangwa ngesi kuna lituramo monoprojeka edi dokuwapukurura nonzira. Mokukwama muhuyungilipo gondango zaOndangwa Petrina Shitalangaho, ndango ngesi kwarugana nzira vana kutumbura asi zaSam Nujoma karuhagona 16, ezi zina kara asi ruha rumwe runa paturuka.  

‘’ Ano nsene zina pu, kuna kuzindindira zikahoreko udigu ou wokukara asi mahauto gahalikwama unene galiwore, unene kutunda po ABC open market dogoro Olunkono evango lyositora makura kuna kugava nonzira diwape edi dokuyuka koOshikango kupita moOngwediva momunene.

Age katente asi nsene nzira ezi ngazipwa, hawe ngazivatera nonzira edi dakarako nare mokudiruganesa, unene apa atukara asi kuna kara noyilika. Kampany ezi vapa sirugana esi kuna kara Joto Investment CC.

‘’Mosiruwo nye soyereko mvhura ezi, ndango kwapa ENHkwazipa nye ziwapukurure karuhagona 24 noyimaliwa yokusika ko N$2.1 yonomiliyuna, yimo ngoso ana kugwedako. 

Age simpe katente asi nzira kutunda koFNB konomundiro dogoro po Uupopo evango vatura lyokutunga kokatuhagona 24 vaturemo
teya. 

Nzira ezi ngazigava uwa kovatungimo wokoruhagona 24 =, 25,26 ntani 30. Ndango simpe kazigeve sirugana ko Emirates Trading CC ngazi gava uwa kovatungimo wokoruha 26, yimo ana kutanta Shitalangaho. Matungo gangesi kuna kara asi kudika nzira ntani sure moOndiiyala, Ondiiyala sure zontateko.

Projeka zoyimaliwa yokusika ko N$17.9 yonomiliyuna kuna kulindindira vakazimane momakwedi aga gantambali. Posiruwo sooso ediko lyonotaxi pevango lyaOmwandi lyatameka mwaNsinano nare valimana. Evango eli lyokusikameka notaxi kwalidfika koyimaliwa yokusika ko N$500 000.

Nokutanta asi ndango ngesi kuna kukaturapo yikasayise nokuwapukurura pevango eli lyonotaxi. Shitalangaho simpe kafatwilire asi mavango aga nare gatameka kurugana, vantu ngesi kuna kugaruganesa unene notaxi edi dina kuhimburura vantu eyi yakere asi pwanare kwakere asi kuvatura tupu monzira yina kara asi kapisi mukaro gomuwa unene ava avaruganesa nzira B1 vaze koOshikango ndi nkenye
oku. 

Ewapukururo eli kwareta nye uwa wokuninka asi kokuli kokuhimburukira ntani kokurondera, morwa kokurondera kwakere unene asi makero gana karako. Ntani kuna kumoneka asi napa wiza mawapukururo pevango lina, vadinguli kuza vakagwane uhaku kevango lyokuhakwira ntani yitora yokulisiga-siga evango lyokuhimburukira kuna kara ngesi asi kuna litamba vatjotjo. 


2022-05-05  Victoria Kaapanda

Share on social media
Bottom of a page