New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Onkalo ya dhigupalele aalandithi yomomapandaanda

Onkalo ya dhigupalele aalandithi yomomapandaanda

2021-10-07  Victoria Kaapanda

Onkalo ya dhigupalele aalandithi yomomapandaanda

Omunangeshefa gwomomapandaanda Ismael Penda ota nyenyata kutya otaya mono iihuna oshoka aaleli yawo kaye na olukeno nayo nonando otaya kambadhala okwilongela kuyo yene.

Ta ti, oha landitha uumboloto womaludhi oshowo uukwashikependjewo mOshakati nOngwediva.

”Ohandi ende momapandaanda, ihandi kala pehala limwe,” ta popi ngaaka.

Penda okwa ti onkalo oye ya dhigupalela oshoka otaya tidhwa pomahala gaantu, uuna ya ithanwa kukasitoma akuthe mo shoka ahala miilandithomwa.

“Ookasitoma ndhetu ondhi li moondoolopa, onkene una twa ithanwa tu fale shoka kasitoma a hala okulanda , otuna okushi fala opo tu landithe, ihe iha tuyi tuka kuutumbe nenge tuka ningile omangeshefelo pe hala mpoka pena kasitoma,” ta popi ngaaka.

Ta hokolola ta ti, oye li muupyakandhi waakeleli yo maliko oshoka ihaye ya toka mo meho.

Penda okwa ti, ookasitoma ndhawo ndhimwe ondhi li moombelewa, onkene ohandhi ndenge ongondhi dhi faalelwe.

“Shoka nda hala okuyelithila ooyene yoongeshefa onene kutya,yo ka yena elalakano lyimwe lyiili, kaalishi lyoku landitha, onkene itaya yi oongeshefa ndhawo moshipala. Ohatu gandja ashike shoka twa pulwa noku tsikila oondjila ndhetu,” ta fatulula ngaaka.

Omunangeshefa nguka omushona ota indile aanangeshefa ye ya pitike ashike okathimbo hoka, opo  nayo ya mone okashona ko ku landa omboloto.

“Otatu kambandhala oshoka inatu hala okukaguma iinima yaantu nenge okwiininga oonyala onde. Haatuhe twa mono oompito dhoku mona iilonga,” ta popi neyeme.

Penda okwati, oye li pethimbo ndika oshimaliwa tashi nyangwanyangwa omolwa oshimaliwa sha gwa pevi medhina lyo mukithi gwocorona.

Ta ti, una  shoka tashi tsikile, otashi ka shololitha oyendji ya thige po oongeshefa ndhawo ooshona.

Ta ti, aakwiilongo otaya landitha ya manguluka momapandaanda, ihe ihaya ningwa sha.

Timoteus Shangula okwati, onkalo yoku tidhwa pehala, ka yi li mondjila. 

“Ota tu kambandhala, ihe ota tu sho lolithwa, nena atuyi peni?,” ta pula ngaaka.

Ta ti, shoka osho hashi indjipaleketha iimbuluma moshilongo, oshoka ngele omuntu okwa sholola oto kiiyandha ta longo iilonga inayuuka, opo a mona omboloto.

Ta fatulula kutya, aantu ayehe itaya vulu okukala taya landithile momatala, itashi shi wa, oongeshefa ondha yooloka.

Omupoliko gwelelo lyondoolopa yaShakati katarina Kamari okwati, yo ohaya mono omanyenyeto okuza kooyene yo mahala, onkene otaya kumagidha aalandithi ya kale ko mahala hoka ga uthwa.


2021-10-07  Victoria Kaapanda

Share on social media