New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / !Onkhao hâse ǂurusib huiba ôas ge îarona !naes ai!â ǁōsa ra !aroma

!Onkhao hâse ǂurusib huiba ôas ge îarona !naes ai!â ǁōsa ra !aroma

2021-11-23  Paheja Siririka

!Onkhao hâse ǂurusib huiba ôas ge îarona !naes ai!â ǁōsa ra !aroma

Namibiab !nâb !naes ai!â ra ǁō ǀgôaron !gôaba ra ǂharo kai !khais di !aromadi ge, ǀgamǀkhā ǁgûdi hîa ǁaeb ai!â ǂurusib huiba ôas tsî ǂurusib ǀae!khō!khaigu tawa ǀgūǀgūsen tama is, ǀgamǀkhāb !nâ a ǂhâbasa ôa!nâde ǁhao!nâ tamas kara i o uri!napu rase ǁhao!nâs tsî !onkhâo hâse ǀgôaǁoras !aroma ǀaeǁgâugu tsî klinikdi tawa sīs hâna. 

ǂUrusib ministeris di dana sîsenǂuira direkteri, Ban Nangombeb ge nē !khaisa ǂoa ge wekheb Wunstaxs aib ge Hoa !Hūbaisi ǁAeb ai!â ra !nae ǀgôaron Tsēs ǂâiǂâisens tawa gere gowaǀ soab ai ge mî. ǁKhātib ge direktera a mîs ge, ǀnî ǁgûdi ǁgâudi tawa ǀgora!gâsa ra ǁhûi tsî !naetoa tsî ǂkhawusa mâsib !nâ hâ ǀgôaro-i ǀkha ǀgui ǂurusib ǁgâugu tawa ra sī !khaisa tsîb nē mâsiba hoaǁae ǂkhîǂkhîxa ǀgaub !nâ ǀam tama ra īsa. 

Nēti ī tsēs hîa ǂâuǀoa hâ ǁkhâgu ai!â ra !naen dis ge 17 ǀHōǂgaeb dis ai kurikorobe ra tsēdīhe tsî ǂâibasens âsa, ǁnāti ī mâsib !nâ hâ ǁgûna ǁgau!nâs tsî ǂhâbasa ǂansa mâs ai a !ammâisa.Namibiab ge 54%gu di ǁōgu ǁaeb ai!â ra !nae ǀgôaron diga ūhâ !hūb ase nē !gôaga 2022ǁî kurib !nâ ǀoroǀorosa ra ôa-am. 

Ministeris ge Nangombeb ra mîsa !oa !kharaga komitedi hîa ǁkhawa kō!gâs, mâsigu hîa ǁgûde ǁorab !nâ ǁōs tsî îaron ǁōs ǂnamipe hâgu dides !nâ-ū ǀkgaraǀkharasiga ra aimûǀgaru. 

ǁîb ge ǁgûn hîa ǁaeb ai!â !naehâ ǀgôaron din hîa nē ǂgarob !nâ ǁgoaǂuina ūhâna gere ǀgaiǀgai!nâ tsî mîba, in ǂgomsa !khōǀkhara tsî !gâina ǀgôaron ân ai!gûs !nâ ǁguiri. ǀAeǁgams ǁAegura ǀAeǁgâub ge 35 kharoroga nē ǀgôaron !aroma ūhâ, Rundus ǀGôaǁora ǀAeǁgâub ǁaupexa ǁîb tsîna 35 kharoga ūhâ hîa. Katima Mulilos ge 12 ǀgôarona a tani ǁkhā tsî ǀasase a ǀhawe-ūhe !khaib kara dītoahe o, o 20 xa a !nāsa ǀgôarona nî tani ǁkhā. 

Hoa !Hūbaisi ǂUrusib !Nans (WHO) ra mîsa !oan ge ǀhaehe rasa !oa 15 miljun ǀgôarona kurikorobe ǁaeb ai!â ra !naese ra !nurihe. Nē !gôaba xun ge ǁaupexa 1 miljun ǀgôarona ǁaeb ai!â !naesa xu ra !hui mâsigu xa ra !aromahese ra ǁō. 

ǂGuiron hîa ra ûi!kharun ge ûikurigu âna !nubusin hîa ǁkhāǁkhāsens, mûn mâsib tsî ǁnâus mâsiba ūhâna !khōǂgā hâna. Nangombeb ge gere mî, hoa !gomsiga ǀgui !nās ai oe-ams supu tama, xawes ministerisa ǁkhās ana ra dītsâsa, ǀgôaron ûiga sâusa. 


2021-11-23  Paheja Siririka

Share on social media