New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / OPE kavatemesere noramba moOshandumbala

OPE kavatemesere noramba moOshandumbala

2021-02-18  Victoria Kaapanda

OPE kavatemesere noramba moOshandumbala

Oshakati Premier Electricity moutano una puko kavageve maruttjenoi korukanda rwaOshandumbala momukunda horowero gwaOshana. 
Nguuru gomukunda horowero Elia Irimari kapandwire kampani, nokutanta asi awo vahepa kutwikira mokukulika mavangotungo moyimaliwa nye eyi ava gwana kupitira apa ava ninki ngesefa zawo  yipo asi vapandureko vantu vatunga momavango aga vatura paveta asi gokutunga. 
Elikwamo eli lyokutura rukanda rwina rukare norutjeno rwaOshandumbala kuna kupura nye kampani yimaliwa yokusika konomiliyuna N$3.9 omu vana kundindira asi mambo gokusika ko 90 tavakagwanenamo mauwa. 

OPE kuna lituramo asi mavango gokutunga gokusika kwagatano aga gakara mevango eli avaruganene vahepa kugwana rutjeno monomvhura ntambali odo dina kara komeho. 

Elikwamo, eli lyakara asi limwe lyongendeseso zawo awo kunalituramo asi vatungi momavango ogo vahepa kugwana rutjeno ava vakara asi kampani zawo yimo aziruganene, nomukoso goyimaliwa gokusika konomiliyuna N$25. 

OPE munamberewa kurona Nelson Sheya katente asi nomukunda dimwe edi dina kara asi tadigwanenemo mauwa melikwamo eli kuna kara Othingo, Onendongo, Emono, Onawa ntani ruha rumwe rwaOshinyadhila ntani Okaku Kiipupu.
Elikwamo eli lyorutjeno kwalitura mosirugana kutunda mo 2001 nositamba vahepa kutura rutjeno monomukunda dakara pepi nodoropa unene doropa zaOshakati yipo asi vagave rutjeno kovatungimo moOshakati. 

Ogu kakahuyungire nage pevango lyangoso, mukurona godoropa zaOshakati, Angelus Iiyambo, kapandwire OPE morwa kutura nye rutjeno konomukunda dakundurukida. 
Age katente asi elikwamo eli kuna kugava tupu rutjeno komambo aga gakara asi kwagapulisira gakarepo vegendeso lyorudi ndi ndango zodoropa.
- vkaapanda@nepc.com.na


2021-02-18  Victoria Kaapanda

Share on social media