New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Opolifi ya ninga omutumba novanafaalama

Opolifi ya ninga omutumba novanafaalama

2021-09-22  Festus Hamalwa

Opolifi ya ninga omutumba novanafaalama

Opolifi yomoshitukulwa Erongo oya ninga omutumba novanafaalama vopomudingonoko Omaruru, Omatjete, noKaribib Olomakaya opo va kundafane oshikumungu youmbudi yoimuna meefalama nokulongifa omapangwe.

Elalakano lomutumba okutula po ekwatafano liwa pokati kovanafaalama, novakwashiwana nopolifi opo va kale tava longele kumwe mokukondjifa oimbuluma.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa Erongo Inspector Ileni Shapumba okwa popya ta ti okwa didilikwa peefaalama dili pomudingonoko waMaruru noKaribib da ninga unene oiyakanwa youmbudi woimuna tai va kwa meefaalama.

Shapumba okwa ti pefimbo a ningi oshihongi novanafaalama ova hokolola tava ti elongifo loingangamwifi ngaashi omapangwe olo limwe tali etifa ovanyasha va kale tava va ke po oimuna yovanhu meefaalama pomudingonoko opo.

Okwa yelifa ta ti didilikwa ovanhu vopomudingonoko opo, ve hole okuvaka po oimuna meefaalama, unene tuu ovanyasha ovo vamwe hava kwatwa vena oimuna yovanhu, omanga vati ovanhu vamwe ohava kala vatu mwa opo vakava ke oimuna vo tava futwa konima ngeenge oshimuna shala ndifwa po. 

Okwa lombwela ovakalimo ta ti opolifi otai ka longa nelitulemo opo ikale ya ninga omapekapeko kombinga yovanhu hava longifa oingangamwifi peenhele ngaashi Otjimbingwe nOmatjete, vo va kale va katukilwa onghatu yopaveta. Okwa popya ta ti opolifi otai lalakanene opo ikale ya xulifa po onghalo yokulongifa oingangamwifi nokuvaka po oimuna meefaalama.

Okwa denga omufindo ta ti oimuna oya fimana kovanafaalama shaashi ohai hambula po eliko loshilongo tashi pitile mokulandifa oimuna, yee ta weda po ta ti ovanafaalama oha dulu yoo okuyandja eemhito doilonga kovanhu veli momhumbwe yoilonga.

Shapumba okwa ti oshihongi eshi va ninga novanafaalama otashi lalakanene okutula po eameno loimuna yovanafaalama tashi pitile mokulwifa oimbuluma.

Okwa kunghulila oshiwana opo shi kale tashi lopotele opolifi efimbo keshe ovanhu tava longifa omapangwe ile ovanhu ava tava va ke po oimuna yovanhu.

Okwa ti oshiwana na shi kale shili oupafi opo oilonga aishe ya nyika oimbuluma ikale ya lopoptwa meendelelo.

– fhamalwa@nepc.com.na


2021-09-22  Festus Hamalwa

Share on social media