New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Opolisi molukongo lwomulumentu a dhipaga nokukwata omukulupe koonkondo

Opolisi molukongo lwomulumentu a dhipaga nokukwata omukulupe koonkondo

2022-12-12  Victoria Kaapanda

Opolisi molukongo lwomulumentu a dhipaga nokukwata omukulupe koonkondo

Victoria Kaapanda

Iiningwanima yinyanyaleka onkene tayi tsikile okuningilwa aakulupe naanona aashona moshilongo ashihe. Opolisi moshitopolwa shaShikoto oyi li molukongo lwomulumentu ngoka ali akwata omukulupe koonkondo  omanga inemu dhipaga, oshiwike sha ziko.

Sha ikwatelela kepeko lyopolisi oshiningwanima shoka osha holoka momukunda Omainda momundhingoloko Omuthiya. Otaku hokololwa kutya shoka okwali sha ningwa miipathi yokanona komimvo ne hoka kwali kapopi kutya ngoka ali alongo iilonga mbyoka okwali a matukapo.

Opolisi oya ti, omukulupe ngoka okwali ta ke omano, momuthitu guli oomita ooshona okuza pegumbo lye, sho kwali a ponokelwa komulumentu nokumukwata koonkondo.

Ya hokolola kutya omulumentu ngoka okwali atsikile okundhengagula omukulupe noku mushashala iikando itatu momutse, sigo asi. Opolisi oya ti omandhindhiliko giilalo mbyoka otaga monika kolutu lwomukulupe, no kwali aadhika mondambo yombinzi.

Otaku hokololwa kutya okanona hoka okali ka kalopotela aantu megumbo, mboka kwali ya lopotele opolisi meendelelo.

Okanona anuwa oka ti omulumentu ngoka ka kemu shi nando. Opolisi otayi indiule moshigwana kehe ngoka ena uyelele kombinga yoshiningwanima shoka shi nyanyaleka, alopotele opolisi yi li popepi naye.

Natango opolisi otayi indile oshigwana shi longele kumwe nayo okukonga omuntu ngoka opo amangwe, omanga inaaka tsikla okulonga iiningwanima yatya ngaaka natango.

Ta yi ti, iiningwanima yinyanyaleka otayi ende tayi indjipala, unene mbyoka tayi kumitha no tayi shololitha oshigwna. Opolisi oya indile aasita, ooyene yomikunda aahungimwenyo, opo ya tsikile  okugandja omalongo moshigwana kombinga yokwiikaleka ko kule niingwanima yili ngaaka.

Ya gwedhapo kutya oya kambandhala okuninga iigongi okuputudha oshigwana, no tayi tsikile okuyi ninga opo iiningwanima mbyoka yi hule.

Tayi ti, oshigwana otashi kanitha oomwenyo noku ningilwa iiningwanima yinyanyaleka kaantu aakwawo mboka taya vulu okuyolola shoka shili mondjila naashoka kaashili mondjila.

- vkaapanda@nepc.com.na


2022-12-12  Victoria Kaapanda

Share on social media