New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Opolisi molukongo lwomulumentu iiyaka mondjendhililo

Opolisi molukongo lwomulumentu iiyaka mondjendhililo

2022-04-28  Victoria Kaapanda

Opolisi molukongo lwomulumentu iiyaka mondjendhililo

Opolisi moshitopolwa shErongo oyi li molukongo lwomulumentu gwomimvo 20 Lukas Josef Kambanda ngoka iyaka mondjeendhililo kaa ku shiwike kutya onomukala guni.

She ikolela komukuluntu gwopolisi moshitopolwa shErongo Inspector Ileni Shapumba okwa ti, opolisi oyi li metifa okukonakona nkene omulumentu ngoka ali iiyaka mondjeendhililo.

Oshiningwanima shoka okwa li sha ningwa mOlyomakaya lwopotundi 14h00 koWalvis bay. Shapumba okwa ti, omulumentu ngoka okwa li mondjeendhililo a tegelela iihokolola yoshipotha shedhipago. Opolisi otayi indile ku kehe ngoka e na uuyelele mpoka pu na omulumentu ngoka a dhengele omukonakoni gwiimbuluma Inspector Michael Ambambi konomola 0816401600 nenge Warrant Manzi Amamub konomola 081724 8668.

Moshiningwanima inaashifathana aantu yeli yane oya mono iiponga shinyanyaleka moshiponga shohauto Omaandaaha.

Opolisi moshitopolwa shErongo oya ti, aantu yane otaya kondjo nomwenyo dhawo moshipangelo   konima iihauto yali yalonda muyo yali yiidhenge mumwe omutse nomutse.

Otaku hokololwa kutya oshiponga shoka okwa li sha holoka mepandaanda enene lyoB2 po kati koArandis noUsakos. Opolisi oya hokolola kutya ohauto yoVW Polo ndyoka yali yina aantu yaali okwa li yiidhenge mumwe nohauto yoNissan yali ya humbata aantu yaali natango, omutse nomutse, ookilimota tadhi tengenekwa 29 okuthika moUsakos.

Otaku hokololwa aantu ayehe yali miihauto moka, oyali yafalwa kiipangelo monkalo ombwiinayi.

Opolisi otayi kumagidha oshigwna shi hinge nawa oshowo nuukeka.

Tayi ti, iihauto ngele tayi hingwa kashona, ihayi eta iiponga.  Opolisi otayi tsikile okukumagidha aalongithi yoopate ya tsikile okugwanitha po omandhindhiloko gomoondjila okuyanda iiponga yoludhi ndoka.

Tayi gwedha po kutya ko kule ihaku thikwa ongula, onkene aahingi naya kale aluhe ya ndhindhilika kutya nonando otaya hingi kashona otaya kathika ashike. Opolisi oya ti ngele kehe omuhingi ota hingi nethimbo, iiponga itayi holoka oshoka kehe omuhingi ota vulu okupangela ohauto ye. 

vkaapanda@nepc.com.na


2022-04-28  Victoria Kaapanda

Share on social media