New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Opuwos ge N$147miljunsa ǂhâba hâ ǁgam-i !aroma

Opuwos ge N$147miljunsa ǂhâba hâ ǁgam-i !aroma

2023-05-23  Edward Mumbuu

Opuwos ge N$147miljunsa ǂhâba hâ ǁgam-i !aroma

Opuwos !Ā!nāsi ǀAwemā!nans ge ǁîs di ǂnûǁkhaeba ra Danasîsenǂuira Mâisab, Karui Rikamburab gere mîsa !oa ǀorodomma N$147 miljun marisa ǂhâba hâ, ǁîs di ǁgam!khō!khaiga !gâi!gâi!nâs tsî ǀkharapa ī-ūs tsî nēs xōǀkhā ǁgam-e !anu!anus !khaib tsîna ǂnuwis di ǂâis !naka. Rikamburab ge nēsa dî!nâǁgamǁare-i hîab ge ǀgūǁae New Erab ǂhôare-ao-i ǀkha ūhâ i-i !nâ ge mî. Dî!nâǁgamǁares ge !gōsase nē ǀawemā!nans di sîsenxasigu, ǀaweǁguigu tsî mâtis hâ a ǁgoaǂuidi !nâ-ū ra ûi!kharus hân ǂnamipe ge hâ i. 

Opuwos ge nēsi ǀgaisa ǁgam ǀorosib xa !khōhe hâ, !nubusib ǁgamǁkhaegu dib xa ra !aromahese. ǁNātikōseb nē mâsiba ǁkhoaxa tama tsîs ǀawemā!nansa mâ !oes hoasa ǁgam-e ra ǂganam î-i sao ra tsēs !aroma ǁgam-e hâ ǁkhāse. Nē sîsenǀgaub ge ǁaupexa disi kuriga !khoegaru.”Sida ge ǁgam-i ǀorosiba ūhâ. Sida ūhâ ǁgam-i tsî khoen hîa ǁgam-e ra sîsenūn !gôagu !gûǁare tama hâse. ǁKhāti i ge nē ǁgam-i tsîna ǁîb a ǂgaoǀkhāsa ǁkhoaba ūhâ ǁgam tama hâ.” tib ge ôa!nâde ge dī enxinera ge mî. Ai!gû ra ǁgamǁaredi ge ǀawemā!nans tsî Namibiab ǁGam-i ǂNûiǂgās hâra ǁaegu hâ, nē ǁgam-i ǁkhaega !gâi!gâi!nâs tsî hāǀaro ra ǁkhaega oms tsîn ǂnamipe. 

Nē marikurib !aromas ge !ā!nāsi ǂgaeǂguisa N$1.5 miljunsa nēsi hâ ǁgam !anu!anu!khaiba ǁgâuǂnamis !aroma ge ǂnûiǂui. Rikamburab gere mîa !oas ge ǀawemā!nansa ǂgaoǀkhāsa marisa ūhâ tama hâ ǁîs ǀguri nē ǁgam-i mâsiba oresa nî hōbas diba. 

“!Nubu ǁaeb ores ases ge Namwatersa !nona ǀasa tsauga ge khao. Nēs xōǀkhās ge Opuwos !Ā!nāsi ǀAwemā!nansa, Katutura 2ǁî khoraǂuisens ǁanǁguib tsî Shack Dwellers ǂNûiǂgās Namibiab dis Otuzemba omdi khoen !aroma ǁgam-i, ǂkhari-om !aroma a ǂhâbasa huib tsî !nanǀgaib tsîna sī-ūba tsî ǁnās xōǀkhā daogu tsîna ge ǁguiǂuiba. Octagons tsî ǀawemā!nans hâra ǁaegu hâ ǁnâugub !nakas ge Opuwo 7ǁî khoraǂuib ǁanǁguiba ǁgam-i tsî ǂkhari-om !oabade ge !khō!oa. ǀAwemā!nans ūhâ ǁnâuguxoaǁguib Namibia Development Worshop ǂnûiǂgās ǀkhāb ge ǁgam-I tsî ǂkhari-om !oabades nî Etati 1ro khoraǂuib ǁanǁguiba hōsa ge īǁkhā kai tsî da ge Otuzemba 3ǁî khoraǂuib ǁanǁguib !aroma daoga ǁguis mā-ams tsîna ge !khō!oa,”tib ge Rikamburaba ge mî. 


2023-05-23  Edward Mumbuu

Share on social media